Trwa ładowanie...
Notowania

MSP Zgłoszenia kandydatów na członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.

Zarząd Mostostal Płock S.A. ("Spółka") informuje, że do Spółki wpłynęły dwie następujące kandydatury na członka Rady Nadzorczej Spółki, tj.:
1. Pan Sebastian Bryła. 2. Pan Michał Królikowski. Wyżej wskazani Kandydaci zostali zgłoszeni w związku ze zwołanym na dzień 24 marca 2023 r. Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki oraz punktem 5 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przewidującym zmiany w składzie Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. Zarówno Pan Sebastian Bryła jak i Pan Michał Królikowski wyrazili swoje pisemne zgody na kandydowanie oraz złożyli stosowne i wymagane oświadczenia, które zostaną przez Spółkę opublikowane na stronie WWW Spółki. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) Zarząd Mostostal Płock S.A.

Inne komunikaty