Trwa ładowanie...
Notowania
PGE: strona spółki
2.03.2023, 13:18

PGE Zawarcie umowy kredytu konsorcjalnego

Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. („PGE”) informuje, że powziął informację o podpisaniu przez wszystkie strony Umowy kredytu odnawialnego („Umowa”). Umowa została zawarta przez PGE z konsorcjum składającym się z następujących banków: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., Bank of China (Europe) S.A. z siedzibą w Luksemburgu, działający w Polsce za pośrednictwem oddziału Bank of China (Europe) S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A. z siedzibą w Luksemburgu, działający w Polsce za pośrednictwem oddziału Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, Alior Bank S.A. i Santander Bank Polska S.A. (łącznie „Banki”).
Przedmiot Umowy obejmuje udzielenie przez Banki kredytu odnawialnego do kwoty 2 330 mln PLN („Kredyt”). Kredyt może zostać przeznaczony na: - finansowanie bieżącej działalności PGE i Grupy, w szczególności zgodnie z długoterminową strategią Grupy zmierzającą do ograniczenia emisji oraz zwiększenia produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych; - finansowanie inwestycji i nakładów inwestycyjnych związanych z działalnością PGE i Grupy, innych niż inwestycje w nowe aktywa węglowe; - refinansowanie zobowiązań finansowych PGE oraz Grupy PGE. Kredyt zostanie udostępniony do wykorzystania od daty spełnienia warunków zawieszających określonych w Umowie. Umowa przewiduje okresy odsetkowe nie dłuższe niż 6 miesięcy. Ostateczny dzień spłaty Kredytu przypada na dzień 26 lutego 2027 r. Oprocentowanie Kredytu kalkulowane będzie na bazie zmiennej stopy procentowej opartej na odpowiedniej stopie WIBOR (stawka referencyjna) powiększonej o marżę. Marża kredytu może podlegać okresowej korekcie w zależności od ratingu ESG przyznanego PGE przez wyspecjalizowaną agencję. Zgodnie z warunkami Umowy, PGE zobowiązuje się do utrzymania wskaźnika skonsolidowanego zadłużenia netto do skonsolidowanego zysku EBITDA („Wskaźnik Pokrycia”) na poziomie nie wyższym niż 4:1 w przypadku posiadania przez PGE oceny ratingowej na poziomie inwestycyjnym (tzn. na poziomie BBB- lub wyższym przyznanej przez S&P lub Fitch bądź Baa3 lub wyższym przyznanej przez Moody’s) lub nie wyższym niż 3,5:1 w przypadku, gdy PGE nie będzie posiadało oceny ratingowej na poziomie inwestycyjnym. Ponadto, Zarząd PGE informuje, że Kredyt nie jest zabezpieczony na żadnym składniku majątku PGE ani grupy kapitałowej PGE.

Inne komunikaty