Trwa ładowanie...
Notowania
UNIBEP: strona spółki
2.03.2023, 16:36

UNI Informacja w sprawie wstępnych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej UNIBEP za rok 2022

Zarząd UNIBEP S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w związku z zakończeniem w dniu 2 marca 2023 r. procesu przeglądu portfela zamówień oraz jakości struktury należności dla segmentu budownictwa modułowego, realizowanego na potrzeby procesu przygotowywania sprawozdań finansowych za 2022 rok, Emitent zamknął w tym samym dniu proces agregacji wstępnych danych finansowych za rok obrotowy 2022.
Wstępne skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej UNIBEP za rok 2022 kształtują się jak poniżej [w nawiasie przedstawiono dane za analogiczny okres 2021 roku]: - przychody ze sprzedaży ok. 2.264 mln zł [1.712 mln zł], - zysk netto: ok. 31 mln zł [47 mln zł]. Na pogorszenie skonsolidowanego zysku netto w roku 2022, względem roku poprzedniego, wpływ miał przede wszystkim wynik osiągnięty w segmencie budownictwa modułowego realizowanego przez Unihouse S.A. [Unihouse]. Zgodnie z informacjami przekazanymi w ostatnich raportach okresowych, bezprecedensowy wzrost cen materiałów i usług oraz energii, związany z niestabilną sytuacją geopolityczną, jaka wystąpiła w 2022 r., spowodował znaczące podwyżki kosztów transportu, frachtu oraz cen drewna. Początkowo z rozmów z inwestorami wynikało, że w pełni rozumieją zaistniałą sytuację i są gotowi do zrekompensowania Unihouse wyższych kosztów, jednak do dnia dzisiejszego część z nich nie potwierdziła wstępnych ustaleń. Wobec powyższego Zarząd Unihouse dokonał weryfikacji wcześniejszych założeń w zakresie rozpoznania dodatkowych przychodów z realizowanych w roku 2022 kontraktów, które miały odzwierciedlać wzrost kosztów, w wyniku czego podjął decyzję o niewykazywaniu przychodów w części, w której inwestorzy nie potwierdzili wcześniejszych uzgodnień. Wspomniane powyżej niejednolite podejście zamawiających w segmencie modułowym co do partycypacji w zwiększonych kosztach realizowanych inwestycji stanowi, w ocenie Spółki, podstawę do podjęcia przez Unihouse działań mających na celu wyegzekwowanie dodatkowych świadczeń pieniężnych z tytułu zawartych umów w oparciu o narzędzia ochrony interesów Unihouse, w tym na drodze postępowań sądowych, i rozpoznania tych przychodów w okresach późniejszych. W efekcie wystąpienia powyższych czynników wynik netto tego segmentu za rok 2022 to w przybliżeniu minus 36 mln zł. Ponadto Spółka wskazuje, że spodziewa się dalszego wzrostu kosztów prac zaplanowanych w tym segmencie także w 2023 roku. Biorąc jednak pod uwagę działania podejmowane w celu pozyskania nowych kontraktów we współpracy ze stałymi partnerami oraz uzyskania dopłat do kontraktów, o których mowa powyżej, na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego, Emitent nie przewiduje z tego tytułu znaczącego zmniejszenia wyniku netto tego segmentu za 2023 rok. Mając na uwadze powyższe, Spółka uznaje sytuację w 2022 roku w tym segmencie za nadzwyczajną oraz przejściową. Emitent postrzega dalszy rozwój tego segmentu jako perspektywiczny. Jednocześnie należy podkreślić poprawę wyników z działalności deweloperskiej oraz dobre wyniki segmentu budownictwa energetyczno- przemysłowego w 2022 roku. Segment deweloperski, pomimo zmieniającej się sytuacji na rynku nieruchomości zrealizował zamierzenia finansowe roku 2022, prowadząc projekty na rynkach warszawskim, poznańskim i radomskim. Oferta produktowa skierowana na rynek pozwoliła uzyskać sprzedaż i wynik wyższy niż w roku 2021. Informacja o liczbie lokali sprzedanych i przekazanych przez spółki deweloperskie w ramach Grupy Kapitałowej Emitenta w 2022 roku zaprezentowana została w raporcie bieżącym nr 5/2023. Segment energetyczno-przemysłowy jest natomiast nowym biznesem rozwijanym przez Emitenta od roku 2022. Mimo krótkiego okresu rozwoju tego segmentu zbudowany został stabilny portfel zamówień na rok 2023 i lata kolejne. Segment dobrze rokuje i pozwala rozpoznawać relatywnie wysokie marże, ale jednocześnie mierzy się z ryzykami charakterystycznymi dla nowo rozwijanych biznesów. Emitent wskazuje, iż prezentowane wyniki finansowe mają charakter wstępny. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta będzie podlegało procesowi rewizji finansowej dokonywanej przez biegłego rewidenta. Zaprezentowane dane finansowe stanowią wstępne dane uzyskane w trakcie przygotowania sprawozdań finansowych za okres sprawozdawczy, według najlepszej wiedzy Zarządu, na dzień ich sporządzenia i w oparciu o założenie, że nie powstaną (w szczególności w toku realizacji czynności rewizji finansowej) okoliczności, które mogłyby istotnie wpłynąć na zaprezentowane pozycje po dniu opublikowania zaprezentowanych danych finansowych. W przypadku zidentyfikowania istotnych rozbieżności w poziomie agregowanych skonsolidowanych danych finansowych za 2022 rok względem danych zaprezentowanych w niniejszym raporcie bieżącym, Emitent niezwłocznie przekaże aktualizację tych wartości. Jednocześnie Emitent wskazuje, że w przypadku braku istotnych rozbieżności szczegółowe informacje na temat ostatecznych wyników osiągniętych przez Spółkę i Grupę Kapitałową w roku 2022 zostaną przekazane w raportach rocznych, których publikacja przewidziana jest na dzień 27 kwietnia 2023 roku.

Inne komunikaty