Trwa ładowanie...
Notowania
CLOUD: strona spółki
6.03.2023, 17:15

CLD Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji

Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI numer 2/2022 informującego o uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie upoważnienia do nabywania akcji własnych spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu sfinansowania nabycia akcji własnych oraz raportu bieżącego EBI numer 14/2022 informującego o uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 listopada 2022 roku w sprawie upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu sfinansowania nabycia akcji własnych zawiadamia, iż w dniu 6 marca 2023 roku podjął decyzję o zaproszeniu do składania ofert sprzedaży akcji Spółki („Zaproszenie”), na poniższych warunkach:
1. Przedmiotem Zaproszenia jest nie więcej niż 205.069 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda, wyemitowanych przez Spółkę i zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN PLCLDTC00019, które stanowią nie więcej niż 4,1% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania nie więcej niż 4,1% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki („Akcje”). 2. Proponowana cena nabycia Akcji wynosi 48,00 zł każda. 3. Maksymalna kwota alokowana w ramach Zaproszenia wynosi 9.843.312,00 zł. 4. Harmonogram Zaproszenia: - Data publikacji ogłoszenia: 6 marca 2023 roku, - Termin rozpoczęcia przyjmowania ofert sprzedaży: 7 marca 2023 roku, - Termin zakończenia przyjmowania ofert sprzedaży: 13 marca 2023 roku, godzina 17:00, - Przewidywana data publikacji informacji o liczbie Akcji przeznaczonych do nabycia: 15 marca 2023 roku, - Przewidywana data nabycia oraz przeniesienia własności Akcji: 16 marca 2023 roku. 5. Podmiotem pośredniczącym w wykonaniu i rozliczeniu Zaproszenia jest IPOPEMA Securities S.A. Pełna treść Zaproszenia do składania ofert sprzedaży Akcji stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Zostanie ona również zamieszczona na stronie internetowej Spółki oraz pod adresem www.ipopemasecurities.pl. Zaproszenie nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art. 72a i kolejnych ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Zaproszenie będzie realizowane wyłącznie w Rzeczypospolitej Polskiej. Zaproszenie nie będzie traktowane jako oferta sprzedaży lub nakłonienie do oferowania kupna lub sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych ani nie stanowi reklamy lub promocji instrumentu finansowego lub Spółki. Zaproszenie nie stanowi rekomendacji ani porady inwestycyjnej, ani jakiejkolwiek innej rekomendacji, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji jakiejkolwiek osoby lub podmiotu, który zamierza odpowiedzieć na Zaproszenie. W jakichkolwiek sprawach związanych z Zaproszeniem, akcjonariusze do których skierowane jest niniejsze Zaproszenie powinni skorzystać z porady doradców inwestycyjnych, prawnych lub podatkowych. Akcjonariusze odpowiadający na Zaproszenie ponoszą wszelkie konsekwencje prawne, finansowe oraz podatkowe podejmowanych decyzji inwestycyjnych. Akcjonariusze zainteresowani sprzedażą Akcji powinni we własnym zakresie zapoznać się szczegółowo z treścią Zaproszenia oraz z publicznie dostępnymi informacjami dotyczącymi Spółki, a także dokładnie przeanalizować i ocenić te informacje, a ich decyzja odnośnie sprzedaży akcji Spółki powinna być oparta na takiej analizie, jaką sami uznają za stosowną.

Załączniki

Inne komunikaty