Trwa ładowanie...
Notowania
BUDIMEX: strona spółki
8.03.2023, 11:58

BDX Przebudowa Drogi Wojewódzkiej nr 928 na odcinku od DK 44 do skrzyżowania z DK 1 - oferta Budimex S.A. oceniona najwyżej

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że w dniu 08.03.2023 r. Zamawiający - Zarząd ‎Dróg Wojewódzkich w Katowicach poinformował Spółkę o tym, że jej oferta została ‎oceniona najwyżej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ‎przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa Drogi Wojewódzkiej nr 928 na odcinku od DK ‎‎44 do skrzyżowania z DK 1.‎
Powyższe nie oznacza wyboru oferty Budimeksu S.A. jako najkorzystniejszej, gdyż ‎postępowanie dotyczące oceny ofert nie zostało ostatecznie zakończone. ‎ Wartość oferty: 183 031 890,70 zł netto Termin rozpoczęcia kontraktu: w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy Termin zakończenia robót: 36 miesięcy od daty zawarcia umowy Do czasu na Ukończenie nie wlicza się okresów zimowych. Okres zimowy trwa od 16 ‎grudnia do 15 marca, ‎liczony jako trzy miesiące.‎ Okres gwarancji dla głównych robót: maksymalnie 96 miesięcy Okres rękojmi: maksymalnie 96 miesięcy Zaliczka: 5% kwoty brutto wynagrodzenia Warunki płatności: w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty otrzymania wystawionej ‎faktury VAT Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 4,5% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej ‎brutto Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 20% ‎Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez ‎Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 20% Zaakceptowanej ‎Kwoty Kontraktowej brutto.‎ Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego ‎przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody ‎powstałej lub mogącej powstać w związku z nienależytym wykonywaniem przez ‎Wykonawcę umowy.‎ Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych. Wartość oferty przekracza próg 158 224 tys. zł netto.‎

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2023-03-21
BDX Przebudowa Drogi Wojewódzkiej nr 928 na odcinku od DK 44 do skrzyżowania z ‎DK 1 – wybór oferty Budimex S.A.‎
301,00
+2,49
2023-03-21
BDX Budowa gazociągu DN700 MOP 8,4 MPa relacji Rembelszczyzna – Mory wraz infrastrukturą niezbędną do jego obsługi – podpisanie umowy
301,00
+2,33
2023-03-20
BDX Dalsze czynności procesowe wobec Prezesa Zarządu ‎FBSerwis S.A.‎
307,00
-0,33
2023-03-15
BDX Rozbudowa drogi krajowej nr 65 na odcinku Gąski – Ełk- oferta Budimex SA oceniona najwyżej
310,00
-2,58
2023-03-08
BDX Przebudowa Drogi Wojewódzkiej nr 928 na odcinku od DK 44 do skrzyżowania z DK 1 - oferta Budimex S.A. oceniona najwyżej
302,00
+0,66
2023-02-27
BDX Wybrane dane finansowe Grupy Budimex za 2022 rok
274,00
-1,46
2023-02-13
BDX ‎„Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót ‎budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci ‎telekomunikacyjnych wraz ze świadczeniem usług pogwarancyjnych dla tych urządzeń na odcinku ‎Tychy – podg. Most Wisła” - oferta Budimex S.A. oceniona najwyżej
267,50
+0,56
2023-02-09
BDX Kontynuacja projektowania i budowa obwodnicy Zabierzowa w ciągu drogi krajowej nr 79‎ - oferta Budimex S.A. oceniona najwyżej
268,00
+1,49
2023-02-06
BDX Decyzja Rady Nadzorczej w związku z dalszymi czynnościami procesowymi wobec Prezesa Zarządu ‎FBSerwis S.A.‎
286,00
-5,59
2023-02-03
BDX Dalsze czynności procesowe wobec Prezesa Zarządu FBSerwis S.A.
286,00
0,00