Trwa ładowanie...
Notowania
UNIBEP: strona spółki
10.03.2023, 13:14

UNI Zawarcie warunkowej umowy na realizację inwestycji budowlanej przy ulicy Talarowej w Warszawie

Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 10 marca 2023 r. zawarł warunkową umowę o roboty budowlane na realizację w systemie generalnego wykonawstwa (z wyłączeniem robót przygotowawczych określonych w umowie) inwestycji budowlanej pn. „Nova Talarowa” przy ulicy Talarowej w Warszawie [Umowa].
Zamawiającym jest Bouygues Immobilier Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [Zamawiający]. Przedmiotem Umowy jest realizacja kompleksu budowlanego o charakterze mieszkalno - usługowym. W budynku o wysokości czterech kondygnacji nadziemnych znajdą się 142 lokale mieszkalne oraz 142 miejsca parkingowe w garażu podziemnym [Inwestycja]. Wynagrodzenie Emitenta za wykonanie Inwestycji wynosi ok. 47,0 mln zł netto [Wynagrodzenie]. Zakończenie realizacji Inwestycji powinno nastąpić w IV kwartale 2024 r., przy założeniu, że Emitent otrzyma od Zamawiającego polecenie rozpoczęcia prac w terminie umownym. Umowa zastrzega obowiązek zapłaty przez Emitenta określonych kwotowo lub procentowo kar umownych na rzecz Zamawiającego m.in. za zwłokę w realizacji przedmiotu Umowy lub w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Emitenta. Łączna wysokość kar umownych nałożonych na Emitenta z tytułów wskazanych w Umowie nie może przekroczyć 10 % Wynagrodzenia netto. Zastrzeżenie kar umownych nie pozbawia Zamawiającego możliwości dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych. Pozostałe warunki Umowy, w tym w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy oraz możliwości odstąpienia od niej, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Wejście w życie Umowy oraz rozpoczęcie prac budowlanych uzależnione jest od otrzymania przez Emitenta od Zamawiającego pisemnego polecenia rozpoczęcia robót, co powinno nastąpić do 28 kwietnia 2023 r. Jednocześnie Strony uzgodniły, że w przypadku nie przekazania w/w polecenia w terminie do dnia 16 maja 2023 r. Umowa w całości nie wejdzie w życie, a Strony nie będę miały i nie będą dochodziły wobec siebie żadnych roszczeń z tego tytułu. O wejściu w życie Umowy Emitent poinformuje osobnym raportem bieżącym. Emitent przypomina, że w ostatnim czasie zawarł z tym samym Zamawiającym umowę na wykonanie inwestycji mieszkaniowej pn. „Lune de Malta” przy ul. Milczańskiej w Poznaniu, o czym informował raportem bieżącym nr 64/2022 z dnia 30 listopada 2022 r. Podpisanie przedmiotowej Umowy świadczy o wysokiej jakości usług oferowanych przez Emitenta, jego doświadczeniu i kompetencjach.

Inne komunikaty