Trwa ładowanie...
Notowania
UNIBEP: strona spółki
13.03.2023, 11:20

UNI Zawarcie umowy na wykonanie zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2524W Lelis – Długi Kąt – Kadzidło na terenie gmin Lelis i Kadzidło”

Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 13 marca 2023 r. zawarł umowę [Umowa] na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2524W Lelis – Długi Kąt – Kadzidło na terenie gmin Lelis i Kadzidło” w województwie mazowieckim [Inwestycja].
Zamawiającym jest Powiat Ostrołęcki - Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce z siedzibą w Ostrołęce [Zamawiający]. Wynagrodzenie Emitenta z tytułu realizacji Inwestycji wynosi ok. 22,0 mln zł netto [Wynagrodzenie]. Termin realizacji Inwestycji wynosi 20 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. Umowa zastrzega obowiązek zapłaty kar umownych przez Emitenta na rzecz Zamawiającego m.in. za zwłokę w realizacji przedmiotu Umowy, przy czym suma kar umownych ze wszystkich tytułów nie może przekroczyć 40% Wynagrodzenia brutto. Zastrzeżenie kar umownych nie pozbawia Zamawiającego prawa do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wartość kar umownych na zasadach ogólnych. Pozostałe warunki Umowy, w tym w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy oraz możliwości odstąpienia od niej, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. To kolejna Umowa podpisana na realizację projektu infrastrukturalnego w woj. mazowieckim. Wpisuje się w plan rozwoju działalności Oddziału Infrastruktury Emitenta na terenie Polski wschodniej, obejmującej w szczególności woj. podlaskie, warmińsko-mazurskie oraz wschodnie powiaty woj. mazowieckiego. W efekcie zawarcia przedmiotowej Umowy szacowana wartość portfela Emitenta do realizacji w Oddziale Infrastruktury na rok 2023 r. i lata kolejne wynosi ok. 850 mln zł.

Inne komunikaty