Trwa ładowanie...
Notowania
ENELMED: strona spółki
14.03.2023, 14:30

ENE Decyzja o podjęciu działań restrukturyzacyjnych w Grupie Kapitałowej i zamiar przejęcia spółki zależnej prowadzącej działalność medyczną

Zarząd Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej (dalej: Emitent) informuje o podjęciu w dniu 14 marca 2023 r. decyzji o rozpoczęciu działań restrukturyzacyjnych w ramach Grupy Kapitałowej ENEL-MED, których rezultatem będzie przejęcie przez Emitenta zależnej od niego spółki, tj. Dental Nobile Clinic spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piasecznie. Głównym przedmiotem działalności tej spółki jest prowadzenie działalności leczniczej, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii.
Podmiot ten stał się częścią Grupy Kapitałowej ENEL-MED z dniem 1 lipca 2022 r., kiedy to Centrum Medyczne Enel-Med S.A. nabyło 100% jego udziałów. Prowadzi on działalność w placówce zlokalizowanej w Piasecznie. Na dzień przekazania niniejszego raportu Emitent nadal posiada 100% udziałów w tym podmiocie. Głównym celem planowanych działań będzie uproszczenie struktury organizacyjnej Grupy Kapitałowej ENEL-MED, które powinno przynieść w szczególności następujące korzyści: 1) efektywniejsze zarządzanie aktywami w ramach grupy kapitałowej, 2) uproszczenie struktur zarządczych, 3) zmniejszenie obowiązków sprawozdawczych i księgowych, 4) ograniczenie przepływów wewnątrzgrupowych, 5) redukcja kosztów o charakterze administracyjnym. Ze względu na działalność prowadzoną przez wskazaną spółkę zależną, Zarząd Emitenta przewiduje, że na skutek połączenia powinien nastąpić efekt synergii operacyjnej i organizacyjnej. Planowane jest przeprowadzenie uproszczonego połączenia w trybie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 516 § 6 w. zw. z art. 516 § 5 k.s.h. przez przeniesienie całego majątku Dental Nobile Clinic spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na Emitenta (łączenie się przez przejęcie). Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta oraz bez wymiany udziałów spółki przejmowanej na akcje Emitenta. Po uzgodnieniu planu połączenia przez Zarządy spółek uczestniczących w połączeniu, plan połączenia zostanie podany do wiadomości publicznej. Zarząd Emitenta planuje zakończenie działań restrukturyzacyjnych w roku 2023.

Inne komunikaty