Trwa ładowanie...
Notowania
UNIBEP: strona spółki
15.03.2023, 13:47

UNI Zawarcie umowy na realizację inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Abrahama w Warszawie

Zarząd Unibep S.A. [Emitent] informuje, że w dniu 15 marca 2023 r. podpisał umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji budowlanej pn. „Abrahama 14” przy ulicy Abrahama w Warszawie [Umowa].
Zamawiającym jest SG Development sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający). Użytkownikiem wieczystym nieruchomości na której realizowana będzie inwestycja jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „ORLIK – JANTAR”. Przedmiotem Umowy jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z usługami. W budynku o wysokości 8 kondygnacji nadziemnych znajdzie się 67 lokali mieszkalnych, 2 lokale usługowe i 80 miejsc parkingowych w garażu podziemnym [Inwestycja]. Rozpoczęcie realizacji Inwestycji nastąpi w I kwartale 2023 roku, a zakończenie w IV kwartale 2024 r. Wynagrodzenie Emitenta za wykonanie Inwestycji wynosi 32,1 mln zł netto [Wynagrodzenie]. Umowa zastrzega obowiązek zapłaty przez Emitenta na rzecz Zamawiającego kar umownych m.in. za opóźnienie w realizacji przedmiotu Umowy z przyczyn leżących po stronie Emitenta lub w przypadku odstąpienia od Umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Emitent, przy czym łączna wysokość kar umownych ze wszystkich tytułów, którymi Zamawiający może obciążyć Emitenta nie może przekroczyć 10% Wynagrodzenia netto. Zastrzeżenie kar umownych nie pozbawia Stron prawa do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wartość kar umownych na zasadach ogólnych. Pozostałe warunki Umowy, w tym w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy oraz możliwości odstąpienia od niej, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Emitent wskazuje, że jest to kolejna inwestycja mieszkaniowa realizowana na rzecz tego Zamawiającego. O zawarciu umowy z SG Development Sp. z o.o. na realizację projektu przy ulicy 1 – go Sierpnia w Warszawie Emitent informował raportem bieżącym nr 44/2019 z dnia 7 sierpnia 2019 r. W efekcie zawarcia przedmiotowej Umowy szacowana wartość portfela Emitenta w segmencie Generalnego Wykonawstwa do realizacji w 2023 roku i na lata kolejne wynosi ok. 1 660 mln zł netto.

Inne komunikaty