Trwa ładowanie...
Notowania

PXM Zamiana obligacji zamiennych na akcje Spółki.

Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że na podstawie oświadczenia otrzymanego w dniu dzisiejszym od jednego z obligatariuszy („Obligatariusz”) wyemitowanych przez Spółkę obligacji zamiennych na okaziciela serii A („Obligacje serii A”), dokonano zamiany 3 Obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej 1.500.000,00 PLN (każda o wartości nominalnej 500.000,00 PLN), na 750.000 akcji zwykłych na okaziciela serii S Spółki o wartości nominalnej 2,00 PLN każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 1.500.000,00 PLN.
Zamiany, o której mowa w niniejszym raporcie dokonano na podstawie postanowień Warunków Emisji Obligacji serii A z dnia 12 września 2014 roku z późniejszymi zmianami (o których mowa w raportach bieżących: nr 55/2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku, nr 39/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku, nr 42/2020 z dnia 24 lipca 2020 roku oraz nr 63/2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku). O wydaniu Obligatariuszowi akcji, o których mowa w niniejszym raporcie, Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym. Podstawa prawna: § 5 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty