Trwa ładowanie...
Notowania

FOR Szacunkowe wybrane wyniki finansowe za 2022 rok obrotowy oraz IV kwartał 2022 r. oraz zmiana sposobu ewidencjonowania w księgach rachunkowych pozycji "Rezerwy" i „koszty prac B+R”.

Zarząd Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe wybrane wyniki finansowe Spółki za 2022 rok obrotowy oraz IV kwartał 2022 r.
Szacunkowe wyniki Emitenta za 2022 rok obrotowy prezentują się następująco: a) przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi: 45,10 mln zł, co w porównaniu do 25,84 mln zł za 2021 rok obrotowy wskazuje na wzrost o 74,5% r/r; b) zysk z działalności operacyjnej: 11,71 mln zł, co w porównaniu do zysku z działalności operacyjnej 1,03 mln zł za 2021 rok obrotowy wskazuje na ponad 11-krotny wzrost r/r; c) zysk netto: 9,94 mln zł, co w porównaniu do zysku netto 1,57 mln zł za 2021 rok obrotowy wskazuje na ponad 6-krotny wzrost r/r. Szacunkowe wyniki Emitenta za IV kwartał 2022 roku prezentują się następująco: a) przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi: 9,37 mln zł, co w porównaniu do 5,23 mln zł za IV kw. 2021 r. wskazuje na wzrost o 79,2% r/r; b) zysk z działalności operacyjnej: 2,47 mln zł, w porównaniu do straty z działalności operacyjnej -1,67 mln zł za IV kw. 2021 r.; c) zysk netto: 1,89 mln zł, w porównaniu do straty netto -1,56 mln zł za IV kw. 2021 r. Zarząd Emitenta uznał powyższe szacunkowe wyniki wypracowane w 2022 roku oraz w IV kw. 2022 r. za informację poufną z uwagi na ich istotny wzrost w stosunku do okresów porównawczych, co w szczególności widoczne jest w zakresie odnotowanego wzrostu zysku operacyjnego w ujęciu całorocznym. Prezentacja wyodrębnionych wyników za IV kw. 2022 r. oraz danych porównawczych za IV kw. 2021 r. ma na celu przekazanie możliwie kompletnej i precyzyjnej informacji odnośnie funkcjonowania Emitenta w 2022 roku obrotowym z zachowaniem kontekstu wpływu wyników IV kw. 2022 r., które dotychczas nie zostały przekazane do wiadomości publicznej żadnymi kanałami. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż wskutek prac prowadzonych przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za 2022 r., w dniu 19 marca 2023 r. podjął decyzję o zmianie sposobu prezentacji księgowania przyszłych kosztów rozliczeń z kontrahentami z tytułu ich udziału w zyskach ze sprzedaży gier, ujmowanych wcześniej w księgach rachunkowych w pozycji „Rezerwy” oraz o zmianie sposobu rozliczania pozycji „Prace B+R” (prace badawczo-rozwojowe), uwzględniając jednocześnie propozycje biegłego rewidenta. Zgodnie z tymi ustaleniami nastąpiła: 1) zmiana sposobu prezentacji przyszłych kosztów rozliczeń z kontrahentami z tytułu ich udziału w zyskach ze sprzedaży gier oraz kosztów na przyszłe wynagrodzenia dla studiów developerskich, polega na ich ujmowaniu od końca 2022 roku jako zobowiązań Spółki z tytułu dostaw i usług osobno wobec pozostałych jednostek oraz osobno wobec pozostałych jednostek, w których Spółka posiada zaangażowanie w kapitale. Wcześniej koszty te były ujmowane i prezentowane jako rezerwy na przyszłe zobowiązania. Spółka wprowadziła ujmowanie przyszłych kosztów w bilansie i w rachunku zysków i strat w 2022 roku. W sprawozdaniu rocznym za 2021 rok, koszty te były wykazane jako zobowiązania warunkowe. Wprowadzenie powyższych zmian spowodowało konieczność ujęcia dodatkowych kosztów w sprawozdaniach finansowych Emitenta za 2022 rok obrotowy, w wyniku czego Spółka prezentuje zysk operacyjny niższy o 1,43 mln zł, a zysk netto niższy o 1,16 mln zł. 2) zmiana sposobu rozliczania kosztów prac badawczo-rozwojowych, które w wyniku dokonanych zmian obniżyły wynik operacyjny Spółki o dodatkowe 1,28 mln zł, a wynik netto obniżyły o dodatkowe 1,04 mln zł w porównaniu do dotychczas stosowanego rozliczania. Zgodnie z ustaleniami z biegłym rewidentem od 2022 roku włącznie wszystkie koszty Prac B+R są rozliczane na bieżąco, uwzględniając premiery poszczególnych tytułów gier, do których wcześniej były naliczane. Należy przy tym zaznaczyć, iż Spółka rozliczając koszty Prac B+R za 2022 i za lata ubiegłe, zamierza ubiegać się o prawo do rozliczenia ulgi na prace B+R% w podatku dochodowym za 2022 rok w łącznej wysokości 0,49 mln zł. Bez powyższych zmian szacunkowe wyniki Emitenta za 2022 rok wyniosłyby 14,42 mln zł dla zysku operacyjnego i 12,13 mln zł dla zysku netto, co przełożyłoby się odpowiednio na 14-krotny i blisko 8-krotny wzrost względem tych zysków zaprezentowanych za 2021 rok. ZASTRZEŻENIE: Zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Publikacja raportu okresowego Forever Entertainment S.A. za 2022 rok obrotowy nastąpi 21 marca 2023 r. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na potencjalnie istotny jej wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku).

Inne komunikaty