Trwa ładowanie...
Notowania

FOR Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za 2022 rok obrotowy

Zarząd Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni („Spółka”, „Emitent”, „FE”) informuje, że po zapoznaniu się z wartością zysku netto wykazaną w zbadanym Sprawowaniu Finansowym za 2022 rok i w nawiązaniu do raportu ESPI nr 67/2020 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie określenia zasad polityki dywidendowej Spółki, Zarząd Spółki w dniu 21 marca 2023 r. podjął uchwałę w sprawie rekomendacji dotyczącej propozycji podziału zysku netto za rok 2022 w kwocie 9 695 691,88 PLN (słownie: dziewięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden złotych 88/100) (dalej: "Zysk") w następujący sposób:
- kwota 2.720.000 PLN (słownie: dwa miliony siedemset dwadzieścia tysięcy złotych)na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, wypłacaną akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 0,10 PLN na jedną akcję (dalej: „Dywidenda”), - kwota 6.975.691,88 PLN (słownie: sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden złotych 88/100) na kapitał zapasowy Spółki. W Dywidendzie uczestniczyć będą wszystkie akcje składające się na kapitał zakładowy Emitenta. Jednocześnie Spółka informuje, iż zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 3 Statutu Spółki niniejsza rekomendacja zostanie skierowana do Rady Nadzorczej Spółki w celu oceny. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału Zysku podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Inne komunikaty