Trwa ładowanie...
Notowania
UNIBEP: strona spółki
24.03.2023, 16:30

UNI Zawarcie umowy w przedmiocie rozbudowy i przebudowy zakładu produkcji w Radzikowicach w województwie opolskim

Zarząd UNIBEP S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 24 marca 2023 r. podpisał umowę [Umowa] z Umicore Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Radzikowicach [Zamawiający] w przedmiocie rozbudowy i przebudowy zakładu produkcji materiałów katodowych w Radzikowicach w województwie opolskim.
Przedmiot Umowy składa się z trzech odcinków: i) przebudowa istniejącego 2 – kondygnacyjnego budynku warsztatowego z częścią biurową i socjalną oraz rozbudowa tego budynku o nową 4 – kondygnacyjną część; ii) budowa budynku magazynowego; iii) rozbudowa części halowej istniejącego budynku [Inwestycja]. Wynagrodzenie z tytułu realizacji Umowy wynosi 61,2 mln zł netto [Wynagrodzenie]. Rozpoczęcie realizacji Inwestycji zaplanowano w II kwartale 2023 r., a zakończenie w IV kwartale 2023 r. Umowa przewiduje możliwość naliczenia przez Zamawiającego kar umownych m.in. z tytułu opóźnienia w realizacji Przedmiotu Umowy, opóźnienia w usuwaniu wad lub odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Emitenta, przy czym jednocześnie Umowa ogranicza wysokość wszystkich kar umownych do 10% Wynagrodzenia netto. Jednocześnie Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, z wyłączeniem utraconych korzyści. Pozostałe warunki Umowy, w tym w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy oraz możliwości odstąpienia od niej, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Zawarcie przedmiotowej Umowy potwierdza wysoką jakość usług oferowanych przez Emitenta w obszarze budownictwa przemysłowego. W efekcie zawarcia przedmiotowej Umowy szacowana wartość portfela Emitenta w Budownictwie Energetyczno - Przemysłowym do realizacji w 2023 roku i na lata kolejne wynosi ok. 670 mln zł netto.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2023-09-28
UNI Informacja nt. zmiany Programu Emisji Obligacji oraz decyzja o emisji obligacji Unibep S.A. serii I
9,28
0,00
2023-09-28
UNI Zawarcie pakietu umów dotyczących nabycia przez spółki zależne nieruchomości położonych w dzielnicy Chylonia w Gdyni
9,18
+1,09
2023-09-28
UNI Wybór oferty UNIHOUSE S.A. w postępowaniu przetargowym na realizację w technologii modułowej zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku komunalnego przy ul. P. Ściegiennego 10 w Kamiennej Górze” w województwie dolnośląskim
9,18
-0,22
2023-09-26
UNI Informacja o transakcjach na akcjach Spółki.
9,38
-0,85
2023-09-13
UNI Zawarcie przez Unidevelopment S.A. umowy kredytowej z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności
10,25
+0,98
2023-09-08
UNI Wybór oferty Unibep S.A. w postępowaniu przetargowym na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 63 na odcinku Borki – Jeże” w województwie warmińsko – mazurskim
10,20
-1,96
2023-09-07
UNI PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
10,20
0,00
2023-09-06
UNI Zawarcie przez UNIHOUSE S.A. umowy na realizację w technologii modułowej zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Dobrej w Świdwinie”
10,40
+0,96
2023-08-30
UNI Zawarcie przez UNIHOUSE S.A. umowy na realizację zadania pn.: „Budowa miejskiego żłobka w technologii modułowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Prymasa Tysiąclecia w Ciechanowie”
9,94
+3,62
2023-08-29
UNI Wybór oferty Unibep S.A. w postępowaniu przetargowym na realizację zadania pn.: „Budowa Centrum Innowacji i Cyberbezpieczeństwa Wydziału Cybernetyki.”
9,94
0,00