Trwa ładowanie...
Notowania
VISTAL: strona spółki
24.03.2023, 20:06

VTL Wniesienie przez Vistal Gdynia S.A. pozwu przeciwko Trakcja S.A. o zapłatę

Zarząd Vistal Gdynia S.A. (zwanej dalej „Spółką”) informuje, iż w dniu 24 marca 2023 roku Spółka wniosła pozew przeciwko Trakcja S.A. do Sądu
Okręgowego w Warszawie, Wydział Gospodarczy o zapłatę należności w łącznej wysokości 7.209.651,06 zł (słownie: siedem milionów dwieście dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden złotych 06/100). Dochodzone roszczenia obejmują przysługujące Spółce wynagrodzenia związane z nadzwyczajnym, w rozumieniu przepisu art. 357(1) k.c. oraz art. 632 § 2, k.c. wzrostem kosztów realizacji kontraktu „Wykonanie i montaż Mostów Bolesława Chrobrego we Wrocławiu składających się z konstrukcji przęsła Mostu północnego i konstrukcji trójprzęsłowej Mostu południowego wraz z wykonaniem pełnego zabezpieczenia antykorozyjnego zamontowanej konstrukcji stalowej z zachowaniem wymogu technologii budowy mostów dla zadania 03940 Budowa Mostów Bolesława Chrobrego w ciągu drogi wojewódzkiej 455 we Wrocławiu” oraz przysługujące Spółce wynagrodzenie za prace dodatkowe oraz odszkodowanie. Spółka stoi na stanowisku, że dochodzone roszczenia są w pełni zasadne.

Inne komunikaty