Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
BUMECH: strona spółki
18.04.2023, 1:17

BMC RR /2022: formularz dla raportów rocznych

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Raport roczny RR2022     
          (rok)     
 
 (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
    (rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)    
 
   za rok obrotowy2022obejmujący okres od2022-01-01do2022-12-31  
 
 zawierający sprawozdanie finansowe wedługMSR  
        w walucie     
 
       data przekazania:2023-04-18    
 
 
  BUMECH SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  BUMECH S.A. Elektromaszynowy (ele)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)  
  40-389 Katowice  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Krakowska 191  
  (ulica) (numer)  
  32 789 38 50 32 789 38 51  
  (telefon)  (fax)  
  sekretariat@bumech.pl www.bumech.pl  
  (e-mail)  (www)  
  954-00-05-359 272129154  
  (NIP)  (REGON)  
  259400LOUSXECZRH4R43 0000291379  
    (LEI)       (KRS)   
 PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k z siedzibą w Warszawie 
 (firma audytorska)          


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 20222 02120222 021 
 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT     
 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów50 519,0036 028,0010 776,007 871,00 
 Koszt własny sprzedaży45 643,0032 736,009 736,007 152,00 
 Zysk (strata) na działalności operacyjnej-19 673,00-38 540,00-4 196,00-8 419,00 
 Zysk (strata) brutto327 079,0049 764,0069 765,0010 871,00 
 Zysk (strata) netto266 466,0040 041,0056 836,008 747,00 
 Liczba udziałów/akcji w sztukach14 481 608,0014 481 608,0014 481 608,0014 481 608,00 
 Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro)18,402,763,920,60 
 Liczba udziałów/akcji średnioważona14 481 608,0014 481 608,0014 481 608,0014 481 608,00 
 Zysk (strata) netto na akcję zwykłą średnioważoną (zł/euro)18,402,763,920,60 
 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH     
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-127 830,00-19 108,00-27 266,00-4 174,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej151 280,006 278,0032 268,001 371,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-12 478,0013 911,00-2 662,003 039,00 
 BILANS     
 Aktywa trwałe298 759,00164 798,0063 703,0035 830,00 
 Aktywa obrotowe173 302,0057 910,0036 952,0012 591,00 
 Kapitał własny330 836,0078 852,0070 542,0017 144,00 
 Zobowiązania długoterminowe79 601,0095 737,0016 973,0022 767,00 
 - zobowiązania objęte postępowaniem restrukturyzacyjnym0,0026 997,000,005 870,00 
 Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:61 624,0048 119,0013 140,008 510,00 
 - zobowiązania objęte postępowaniem restrukturyzacyjnym0,002 575,000,00560,00 
 Wartość księgowa na akcję (zł/euro)22,855,444,871,18 
 
 
 
 
 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
 
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 JSF_BUMECH_2022_2023-04-17_pl.xhtmlSprawozdanie finansowe Bumech S.A. 
 JSF_BUMECH_2022_2023-04-17_pl.BES.xhtml.xades  
 List_Prezesa_BSA_2023-04-17_pl.xhtmlList Prezesa 
 List_Prezesa_BSA_2023-04-17_pl.BES.xhtml.xades  
 Sprawozd_Zarzadu_GK_2023-04-17_pl.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy 
 Sprawozd_Zarzadu_GK_2023-04-17_pl.BES.xhtml.xades  
 SzB_Bumech_2022_2023-12-31_pl.xhtmlSprawozdanie Biegłego 
 SzB_Bumech_2022_2023-12-31_pl.xhtml.XAdES  
 Osw_Zarzadu_2023-04-17_pl.xhtmlOświadczenie Zarządu 
 Osw_Zarzadu_2023-04-17_pl.xhtml.BES.XAdES.xades  
 Oswiadczenie_RN_2023-04-17_pl.xhtmlOświadczenie RN 

Załączniki

Inne komunikaty