Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
BUMECH: strona spółki
18.04.2023, 1:21

BMC SRR /2022: formularz dla skonsolidowanych raportów rocznych sporządzonych wg MSR

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport roczny SRR2022    
           (rok)    
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
    (rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)    
 
   za rok obrotowy2022obejmujący okresod2022-01-01do2022-12-31  
 
 zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSR zatwierdzonych w UE  
        w walucie     
 
       data przekazania:2023-04-18    
 
 
  BUMECH SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  BUMECH S.A. Elektromaszynowy (ele)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)  
  40-389 Katowice  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Krakowska 191  
  (ulica) (numer)  
  32 789 38 50 32 789 38 51  
  (telefon)  (fax)  
  sekretariat@bumech.pl www.bumech.pl  
  (e-mail)  (www)  
  954-00-05-359 272129154  
  (NIP)  (REGON)  
  259400LOUSXECZRH4R43 0000291379  
    (LEI)       (KRS)   
 PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k z siedzibą w Warszawie 
 (firma audytorska)          


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 2022202120222021 
 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT     
 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 111 782,00427 123,00237 140,0093 309,00 
 Koszt własny sprzedaży542 837,00392 763,00115 785,0085 803,00 
 Zysk (strata) na działalności operacyjnej452 937,00216 534,0096 610,0047 304,00 
 Zysk (strata) brutto441 586,00203 446,0094 189,0044 445,00 
 Zysk (strata) netto356 567,00403 958,0076 055,0088 249,00 
 Liczba udziałów/akcji w sztukach na dzień 31.12.201814 481 608,0014 481 608,0014 481 608,0014 481 608,00 
 Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro)24,6227,895,256,09 
 Liczba udziałów/akcji średnioważona14 471 964,0014 481 608,0014 471 964,0014 481 608,00 
 Zysk (strata) netto na akcję zwykłą średnioważoną (zł/euro)24,6427,895,256,09 
 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH     
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej225 046,004 679,0048 002,001 022,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-114 425,0026 804,00-24 407,005 856,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-36 016,00-5 511,00-7 682,00-1 204,00 
 BILANS     
 Aktywa trwałe696 151,00714 720,00148 436,00155 394,00 
 Aktywa obrotowe525 053,00222 600,00111 954,0048 398,00 
 Kapitał własny779 534,00437 123,00166 215,0095 039,00 
 Zobowiązania długoterminowe162 856,00222 140,0034 725,0048 298,00 
 Zobowiązania krótkoterminowe278 814,00278 057,0059 450,0060 455,00 
 Wartość księgowa na akcję (zł/euro)53,8330,1811,486,56 
 
 
 
 
 
 
 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
 
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 bmc_2022-12-31_pl.zipSprawozdanie finansowe Grupy 
 bmc_2022-12-31_pl.BES.zip.xades  
 List_Prezesa_GK_2023-04-17_pl.xhtmlList Prezesa 
 List_Prezesa_GK_2023-04-17_pl.BES.xhtml.xades  
 Sprawozd_Zarzadu_GK_2023-04-17_pl.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy 
 Sprawozd_Zarzadu_GK_2023-04-17_pl.BES.xhtml.xades  
 SzB_GK_BUMECH_2022_2023-12-31_pl.xhtmlSprawozdanie biegłego 
 SzB_GK_BUMECH_2022_2023-12-31_pl.xhtml.XAdES  
 Oswiadcz_Zarzadu_GK_2023-04-17_pl.xhtmlOświadczenie Zarządu 
 Oswiadcz_Zarzadu_GK_2023-04-17_pl.xhtml.BES.XAdES.xades  
 Oswiadczenie_RN_GK_2023-04-17_pl.xhtmlOświadczenie RN 

Załączniki

Inne komunikaty