Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
BUMECH: strona spółki
24.05.2023, 15:07

BMC Wniosek Zarządu ws. podziału zysku netto za rok obrotowy 2022

Zarząd Bumech S.A. (dalej: Emitent, Spółka) informuje, iż dnia 23.05.2023 roku zwrócił się do Rady Nadzorczej Spółki o ocenę wniosku w przedmiocie przeznaczenia zysku netto Emitenta za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 roku w kwocie 266.466.056,27 złotych (słownie: dwieście sześćdziesiąt sześć milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt sześć złotych, 27/100) w następujący sposób:
1) kwotę w wysokości 28 963 216,00 (słownie: dwadzieścia osiem milionów dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście szesnaście złotych, 00/100) przeznaczyć dla akcjonariuszy Bumech S.A. na wypłatę dywidendy, tj. 2,00 zł (słownie: dwóch złotych) na jedną akcję; 2) pozostałą kwotę w wysokości 237 502 840,27 zł (słownie: dwieście trzydzieści siedem milionów pięćset dwa tysiące osiemset czterdzieści złotych, 27/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy. Rada Nadzorcza Emitenta dnia 23.05.2023 roku pozytywnie oceniła powyższy wniosek Zarządu Spółki. Ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku netto Emitenta za rok obrotowy 2022 zostanie podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bumech S.A.

Inne komunikaty