Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
BUMECH: strona spółki
25.05.2023, 13:24

BMC Zwołanie ZWZ na 21 czerwca 2023 roku

Zarząd BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Krakowskiej 191 (dalej: Bumech, BUMECH S.A., Emitent, Spółka) zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000291379 o kapitale zakładowym w wysokości 57 926 432,00 zł opłaconym w całości, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Bumech (ZWZ). Zgromadzenie odbędzie się w dniu 21 czerwca 2023 roku o godz. 12:00 w Katowicach w siedzibie Spółki, przy ul. Krakowskiej 191. W związku z potrzebą rejestracji uczestników uprzejmie prosimy o przybycie ze stosownym wyprzedzeniem, począwszy od godziny 11:30.
I. Szczegółowy porządek obrad ZWZ przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Bumech S.A. w roku 2022 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 6. Podjęcie uchwały opiniującej „Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Bumech S.A. za rok 2022”. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego „Polityki wynagrodzeń członków organów Bumech S.A. z siedzibą w Katowicach”. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za rok obrotowy 2022. 9. Rozpatrzenie Sprawozdania zarządu z działalności Bumech S.A. oraz Grupy Kapitałowej Bumech S.A. za rok obrotowy 2022 oraz podjęcie uchwały ws. jego zatwierdzenia. 10. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Bumech S.A. za rok obrotowy 2022 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Bumech S.A. za rok obrotowy 2022. 11. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Bumech S.A. za rok obrotowy 2022 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Bumech S.A. za rok obrotowy 2022. 12. Rozpatrzenie wniosku Zarządu o podziale zysku netto Bumech S.A. za rok obrotowy 2022 oraz podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022. 13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. II. Planowane zmiany Statutu Spółki Emitent nie planuje zmian w Statucie Spółki. III. Informacje dla Akcjonariuszy 1. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest 05 czerwca 2023 roku („Dzień Rejestracji”). 2. Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji. W celu zapewnienia udziału w ZWZ uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać - nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ, czyli nie wcześniej niż w dniu 25 maja 2023 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, to jest nie później niż 06 czerwca 2023 roku – od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącymi depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Równocześnie Spółka informuje, że zdematerializowane akcje Emitenta na okaziciela, które nie znajdują się na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych są zapisane w rejestrze sponsora emisji, którym jest NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie i podmiot ten jest uprawniony do wydawania stosownych dokumentów o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Krakowskiej 191 przez trzy dni powszednie przed odbyciem ZWZ w godzinach od 7.00 do 15.00 w sekretariacie Spółki. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to powinno być przesłane na adres: sekretariat@bumech.pl. Do żądania należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia takiego żądania. 3. Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie udostępniony na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania ZWZ zgodnie z art. 402(3) § 1 Kodeksu spółek handlowych. 4. Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia Informacje dotyczące ZWZ dostępne są na stronie internetowej www.bumech.pl w zakładce Relacje Inwestorskie. Precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w ZWZ i wykonywania prawa głosu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia o zwołaniu ZWZ, zaś treść projektów uchwał będących przedmiotem obrad ZWZ – załącznik nr 2. IV. Informacja dotycząca ochrony danych osobowych pozyskiwanych w związku ze zwołaniem i odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Informacja dotycząca ochrony danych osobowych pozyskiwanych w związku ze zwołaniem i odbyciem ZWZ stanowi załącznik nr 3 do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki

Inne komunikaty