Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
MOJ: strona spółki
27.04.2023, 17:38

MOJ RR /2022: formularz dla raportów rocznych

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Raport roczny RR2022     
          (rok)     
 
 (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
    (rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)    
 
   za rok obrotowy2022obejmujący okres od2022-01-01do2022-12-31  
 
 zawierający sprawozdanie finansowe wedługPZR  
        w walucie     
 
       data przekazania:2023-04-27    
 
 
  MOJ SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  MOJ S.A. Elektromaszynowy (ele)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)  
  40-859 Katowice  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Tokarska 6  
  (ulica) (numer)  
  (32) 604 09 00 (32) 604 09 01  
  (telefon)  (fax)  
  sekretariat@moj.com.pl www.moj.com.pl  
  (e-mail)  (www)  
  6342139773 273548901  
  (NIP)  (REGON)  
  259400DHZZJSQ4P23715 0000266718  
    (LEI)       (KRS)   
 INTERFIN 
 (firma audytorska)          


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWE  w tys.EUR 
 20222 02120222 021 
 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów71 832,0053 327,0015 322,0011 650,00 
 . Zysk (strata) z działalności operacyjnej4 654,003 205,00993,00700,00 
 Zysk (strata) brutto2 652,002 614,00566,00571,00 
 Zysk (strata) netto2 041,002 057,00435,00449,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjne4 512,009 536,00962,002 083,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-2 827,00-4 010,00-603,00-876,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-1 616,00-5 240,00-345,00-1 145,00 
 Przepływy pieniężne netto, razem69,00286,0015,0062,00 
 Aktywa, razem77 997,0073 027,0016 631,0015 878,00 
 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania33 555,0028 438,007 155,006 183,00 
 Zobowiązania długoterminowe1 620,004 488,00345,00976,00 
 . Zobowiązania krótkoterminowe29 161,0022 094,006 218,004 804,00 
 Kapitał własny44 452,0044 589,009 478,009 695,00 
 Kapitał zakładow9 827,009 827,002 095,002 137,00 
 Liczba akcji (w szt.)9 827 114,009 827 114,009 827 114,009 827 114,00 
 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,210,210,040,05 
 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)     
 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)4,524,540,960,99 
 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)     
 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,000,000,00 
 
 
 
 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
 
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 GIELDA_PODPISY.xhtml1.PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU 
 GIELDA_PODPISY.xhtml.xades2. PODPIS OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA PROWADZENIE KSI\\ĄG RACHUNKOWYCH 
 LIST_PREZESA.xhtml3.LIST PREZESA ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY 
 LIST_PREZESA.xhtml.xades4.LIST PREZESA ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY 
 Sprawozdanie z badania MOJ SA.xhtml5. SPRAWOZDANIE Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
 Sprawozdanie z badania MOJ SA.xhtml.xades6. SPRAWOZDANIE Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
 Oswiadczenie_Zarzadu_1.xhtml7.OŚWIADCZENIE ZARZĄDU O RZETELNYM POKAZANIU SYTUACJI MAJĄTKOWE 
 Oswiadczenie_Zarzadu_1.xhtml.xades8.OŚWIADCZENIE ZARZĄDU O RZETELNYM POKAZANIU SYTUACJI MAJĄTKOWE 
 Oswiadczenie_RN_o_firmie.xhtml9.OŚWIDCZENIE RADY NADZORCZEJ O WYBORZE FIRMY AUD YTORSKIEJ 
 Oswiadczenie_RN_o_firmie.xhtml.xades10. OŚWIDCZENIE RADY NADZORCZEJ O WYBORZE FIRMY AUD YTORSKIE 
 sprawozdaniefinans.xhtml11. ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 
 sprawozdaniefinans.xhtml.xades12. ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOW 
 SprawozdZ1.xhtml13. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAALNOŚCI JEDNOSTKI 
 SprawozdZ1.xhtml.xades14. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAALNOŚCI JEDNOSTKI 
 oswiadczenielad.xhtml15. OSWIADZENIE ZARZĄDU O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO 
 oswiadczenielad.xhtml.xades16.. OSWIADZENIE ZARZĄDU O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO 
 Ocena_RN.xhtml17. OCENA RADY NADZORCZEJSPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI 
 Ocena_RN.xhtml.xades18. OCENA RADY NADZORCZEJSPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI 
 Informacja_Zarzadu_o_Firmie_audytorskiej.xhtml20. INFORMACJA ZARZĄDU O WYBORZE FIRMY AUDYTORSKI 
 Informacja_Zarzadu_o_Firmie_audytorskiej.xhtml.xades21. INFORMACJA ZARZĄDU O WYBORZE FIRMY AUDYTORSKIEJ 
 OswiadczenieRNoKomitecieAudytu.xhtml22. OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ O KOMITECIE AUDYTU 
 OswiadczenieRNoKomitecieAudytu.xhtml.xades23. OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ O KOMITECIE AUDYTU 

Załączniki

Inne komunikaty