Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
MOJ: strona spółki
25.05.2023, 7:49

MOJ SA-Q 1/2023: formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Raport kwartalny SA-Q1/2023  
           kwartał /rok  
 
 (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
 (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) 
 
 za1kwartał roku obrotowego 2023obejmujący okresod 2023-01-01 do 2023-03-31  
 
       data przekazania:2023-05-25    
 
 
  MOJ SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  MOJ S.A. Elektromaszynowy (ele)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  40-859 Katowice  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Tokarska 6  
  (ulica) (numer)  
  (32) 604 09 00 (32) 604 09 01  
  (telefon)  (fax)  
  sekretariat@moj.com.pl www.moj.com.pl  
  (e-mail)  (www)  
  6342139773 273548901  
  (NIP)  (REGON)  


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-311 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-311 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 
 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów19 00616 7174 0433 597 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 5801 288336277 
 Zysk (strata) brutto1 2851 068273230 
 Zysk (strata) netto1 000918213198 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej122-86326-186 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-84-77-18-17 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-368619-78133 
 Przepływy pieniężne netto, razem-330-321-70-69 
 Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)78 27080 24616 74017 248 
 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)32 81834 7397 0197 467 
 Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)1 4124 559302980 
 Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)28 49127 7776 0945 970 
 Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)45 45245 5079 7219 781 
 Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)9 8279 8272 1022 112 
 Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)9 827 1149 827 1149 827 1149 827 114 
 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,100,090,020,02 
 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)     
 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)4,634,630,991,00 
 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)     
 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)     
 
   
 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
        
   
 
 PlikOpis 

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
 
 SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU 
 (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) 
    
   
 
 PlikOpis 

POZOSTAŁE INFORMACJE
 
 POZOSTAŁE INFORMACJE 
 (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) 
    
   
 
 PlikOpis 
 SA-Q!-2023-pozostałe informacje.pdfPOZOSTAŁE INFORMACJE 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2023-05-25Jacek KudelaPrezes Zarządu  
 2023-05-25Przemysław BiskupWiceprezes Zarądu.  
 
   

Załączniki

Inne komunikaty