Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
MOJ: strona spółki
31.05.2023, 12:32

MOJ Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 26 czerwca 2023 r.

Zarząd spółki MOJ S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz w związku z art. 4021 Kodeksu Spółek Handlowych i § 11 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 26 czerwca 2023 roku, o godzinie 09.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Tokarskiej 6. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki.
Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2022 rok. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2022 roku zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2022 rok. 8. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2022 roku zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego za 2022 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2022 rok. 9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022. 10. Podział zysku netto za 2022 rok. 11. Dyskusja nad „Sprawozdaniem o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Spółki MOJ S.A. w roku 2022”. 12. Udzielenie Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku. 13. Zamknięcie obrad.

Załączniki

Inne komunikaty