Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
MOJ: strona spółki
5.06.2023, 16:16

MOJ Decyzja Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach z dnia 31 maja 2023 r.

Zarząd MOJ Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach („Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 5 czerwca 2023 r., Emitent powziął wiadomość o doręczeniu w dniu 5 czerwca 2023 r. pełnomocnikowi Spółki decyzji Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach z dnia 31 maja 2023 r., w której Organ utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu z dnia 13 sierpnia 2021 r. określającą Emitentowi zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług za:
- styczeń 2014 r. w wysokości 332.373 zł w miejsce zadeklarowanej przez podatnika kwoty podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego w wysokości 0 zł oraz nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy w wysokości 0 zł, w miejsce zadeklarowanej przez podatnika kwoty 345.804 zł; - luty 2014 r. w wysokości 363.339 zł w miejsce zadeklarowanej przez podatnika kwoty podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego w wysokości 0 zł oraz nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy w wysokości 0 zł, w miejsce zadeklarowanej przez podatnika kwoty 942.485 zł; - marzec 2014 r. w wysokości 634.219 zł w miejsce zadeklarowanej przez podatnika kwoty podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego w wysokości 0 zł oraz nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy w wysokości 0 zł, w miejsce zadeklarowanej przez podatnika kwoty 308.266 zł; - kwiecień 2014 r. w wysokości 279.164 zł w miejsce zadeklarowanej przez podatnika kwoty podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego w wysokości 0 zł oraz nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy w wysokości 0 zł, w miejsce zadeklarowanej przez podatnika kwoty 189.791 zł; - maj 2014 r. w wysokości 429.597 zł w miejsce zadeklarowanej przez podatnika kwoty podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego w wysokości 239.806 zł; - czerwiec 2014 r. w wysokości 611.508 zł w miejsce zadeklarowanej przez podatnika kwoty podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego w wysokości 199.810 zł; - lipiec 2014 r. w wysokości 429.868 zł w miejsce zadeklarowanej przez podatnika kwoty podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego w wysokości 107.672 zł; - sierpień 2014 r. w wysokości 459.931 zł w miejsce zadeklarowanej przez podatnika kwoty podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego w wysokości 0 zł oraz nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy w wysokości 0 zł, w miejsce zadeklarowanej przez podatnika kwoty 22.561 zł; - wrzesień 2014 r. w wysokości 309.644 zł w miejsce zadeklarowanej przez podatnika kwoty podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego w wysokości 0 zł oraz nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy w wysokości 0 zł, w miejsce zadeklarowanej przez podatnika kwoty 72.104 zł. o której to decyzji Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 14/2021 z dnia 18 sierpnia 2021 r. Otrzymana decyzja jest ostateczna. Emitent nie zgadza się z treścią powyższej decyzji i wniesie od niej stosowny środek odwoławczy. Podstawa prawna - art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1).

Inne komunikaty