Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
IMPERIO: strona spółki
2.06.2023, 19:10

IMP Projekty uchwał na ZWZ w dniu 29 czerwca 2023 r. i inna dokumentacja

Zarząd Spółki Imperio ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Spółka), KRS 0000020690 Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie § § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w załączeniu przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 29 czerwca 2023 r., wniosek Zarządu co do pokrycia straty za rok 2022 r. oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za 2022 wraz z raportem Biegłego Rewidenta z oceny tego sprawozdania. Pozostałe dokumenty będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostały przekazane do wiadomości publicznej raportem okresowym rocznym z dnia 19.04.2023 r. oraz raportem bieżącym nr 4/2023 z dnia 19.04.2023 r. i są dostępne na stronie internetowej Spółki www.imperioasi.pl

Załączniki

Inne komunikaty