Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

ODL Rekomendacja Zarządu Spółki w przedmiocie wypłaty akcjonariuszom dywidendy za 2022 rok

Na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku („rozporządzenie MAR”) Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach („Spółka”) informuje niniejszym, że w dniu 05.04.2023 r. podjął uchwałę w przedmiocie zarekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki w ramach podziału zysku za 2022 rok wypłaty akcjonariuszom Spółki dywidendy w kwocie 10 054 810,50 zł (dziesięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset dziesięć złotych i pięćdziesiąt groszy), tj. 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) na akcję.
Wypłata dywidendy obejmie 20.109.621 (dwadzieścia milionów sto dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia jeden) akcji na okaziciela. Zarząd zaproponuje, aby dniem ustalenia prawa do dywidendy był - 31 maja 2023 r. a dniem wypłaty dywidendy – 14 czerwca 2023 r. Zarząd przedłoży powyższy wniosek Radzie Nadzorczej Spółki do opinii. Ostateczną decyzję dotyczącą wypłaty akcjonariuszom dywidendy za rok obrotowy 2022 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Inne komunikaty