Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ODLEWNIE: strona spółki
18.04.2023, 14:02

ODL Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach („Spółka”) niniejszym informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 w zw. z art. 402¹ Kodeksu Spółek Handlowych oraz w zw. z § 28 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 15 maja 2023 roku na godzinę 12.00 w jej siedzibie w Starachowicach ul. inż. Władysława Rogowskiego 22 z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Sporządzenie listy obecności. 4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 6.Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Spółki oraz Sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, a także wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2022. 7.Złożenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności jako organu Spółki za okres od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku, obejmującego m.in.: ocenę Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, ocenę Sprawozdania z działalności Spółki w 2022 roku, ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2022. 8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022. 9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2022. 10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022. 11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE za 2022 r. 12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022. 13.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022. 14.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022. 15.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Spółka przekazuje treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał, Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022, Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2022 r. oraz Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Załączniki

Inne komunikaty