Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

TAR RR /2022: formularz dla raportów rocznych

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Raport roczny RR2022     
          (rok)     
 
 (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
    (rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)    
 
   za rok obrotowy2022obejmujący okres od2022-01-01do2022-12-31  
 
 zawierający sprawozdanie finansowe wedługPZR  
        w walucie     
 
       data przekazania:2023-04-28    
 
 
  TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  TARCZYŃSKI S.A. SPOŻYWCY (SPO)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)  
  55-100 UJEŹDZIEC MAŁY  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  UJEŹDZIEC MAŁY 80  
  (ulica) (numer)  
  + 48 71 312 12 83 + 48 71 310 30 73  
  (telefon)  (fax)  
  ir@tarczynski.pl www.tarczynski.pl  
  (e-mail)  (www)  
  915-15-25-484 932003793  
  (NIP)  (REGON)  
  259400E95FYJSCEM5973 0000225318  
    (LEI)       (KRS)   
 
 (firma audytorska)          


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 20222 02120222 021 
 Przychody1 655 634,251 213 264,01353 028,75265 658,86 
 Zysk operacyjny122 810,40127 022,5626 186,7027 813,13 
 Zysk przed opodatkowaniem97 322,85111 716,8020 752,0324 461,75 
 Zysk netto91 218,3590 249,1119 450,3719 761,14 
 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej170 406,01139 639,2036 335,4530 575,69 
 Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-181 661,24-197 022,37-38 735,39-43 140,44 
 Środki pieniężne netto z działalności finansowej10 126,2442 699,722 159,219 349,62 
 Razem zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych, netto-1 128,99-14 683,46-240,73-3 215,12 
 Aktywa trwałe razem900 011,07763 280,73191 904,11167 408,15 
 Aktywa obrotowe razem408 629,29274 298,2987 129,6460 161,05 
 Suma aktywów1 308 640,371 037 579,02279 033,75227 569,20 
 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania856 804,21655 393,83182 691,36143 745,63 
 Zobowiązania krótkoterminowe razem453 436,66241 124,4196 683,6552 885,12 
 Zobowiązania długoterminowe razem314 797,00330 849,9067 122,3372 564,35 
 Kapitał własny razem451 836,15382 185,1996 342,3983 823,57 
 Kapitał podstawowy11 346,9411 346,942 419,442 488,69 
 
 
 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
 
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 TSA_SF_2022_2023-04-27_pl.xhtmlROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTKI 
 TSA_SF_2022_2023-04-27_pl.xhtml.xadesROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTKI 
 TSA_SzD_2022_2023-04-27_pl.xhtmlSPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI 
 TSA_SzD_2022_2023-04-27_pl.xhtml.xadesSPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI 
 List_Prezesa_Zarzadu_2022.xhtml.xadesPISMO PREZESA ZARZĄDU 
 List_Prezesa_Zarzadu_2022.xhtmlPISMO PREZESA ZARZĄDU 
 TSA_Oswiad_Zarzadu_zgodnosc_2022.xhtmlOŚWIADCZENIE ZARZĄDU nt. zgodnośc i sporządzonyc h sprawozdań (FINANSOWEGO I Z DZIAŁALNOŚCI) 
 TSA_Oswiad_Zarzadu_zgodnosc_2022.xhtml.xadesOŚWIADCZENIE ZARZĄDU nt. zgodnośc i sporządzonych sprawozdań (FINANSOWEGO I Z DZIAŁALNOŚCI) 
 Informacja_Zarzadu_2022.xhtmlINFORMACJA ZARZĄDU SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE OŚWIADCZENIA RADY NADZORCZEJ O DOKONANIU WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ 
 Informacja_Zarzadu_2022.xhtml.xadesINFORMACJA ZARZĄDU SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE OŚWIADCZENIA RADY NADZORCZEJ O DOKONANIU WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ 
 Ocena_Rady_Nadzorczej_2022.xhtmlOŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ dot. komitetu audytu 
 Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_2022.xhtmlOCENA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ WRAZ Z UZASADNIENIEM 
 SzB_TSA_UoR_2022_2023-04-28_pl.xhtmlDZIAŁALNOŚCI JEDNOST KI DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ 
 SzB_TSA_UoR_2022_2023-04-28_pl.xhtml.xadesSPRAWOZDANIE Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

Załączniki

Inne komunikaty