Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

TAR SRR /2022: formularz dla skonsolidowanych raportów rocznych sporządzonych wg MSR

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport roczny SRR2022    
           (rok)    
 
 (zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 Ustawy o ofercie) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
    (rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)    
 
   za rok obrotowy2022obejmujący okresod2022-01-01do2022-12-31  
 
 zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSR zatwierdzonych w UE  
        w walucie     
 
       data przekazania:2023-04-28    
 
 
  TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  TARCZYŃSKI S.A. Spożywczy (spo)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)  
  55-100 Ujeździec Mały  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Ujeździec Mały 80  
  (ulica) (numer)  
  +48 71 312 12 83 +48 71 310 30 73  
  (telefon)  (fax)  
  ir@tarczynski.pl www.tarczynski.pl  
  (e-mail)  (www)  
  915-15-25-484 932003793  
  (NIP)  (REGON)  
  259400E95FYJSCEM5973 0000225318  
    (LEI)       (KRS)   
 
 (firma audytorska)          


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 2022202120222021 
 Przychody ze sprzedaży1 613 779,881 194 455,94344 104,20261 542,02 
 Zysk operacyjny132 417,58133 131,5228 235,2329 150,92 
 Zysk przed opodatkowaniem110 172,33118 452,4123 491,9025 936,73 
 Skonsolidowany zysk netto101 888,5295 619,5821 725,5620 937,18 
 Zysk netto przypisany właścicielom101 888,5295 619,5821 725,5620 937,18 
 Średnia ważona liczba akcji (podstawowa i rozwodniona)11 346 935,0011 346 936,0011 346 935,0011 346 936,00 
 Zysk na jedną akcję (w złotych/EUR) (podstawowy i rozwodniony)8,988,431,911,85 
 Całkowite dochody ogółem103 015,00101 877,3021 965,7622 307,39 
 Całkowite dochody ogółem przypisane właścicielom103 015,00101 877,3021 965,7622 307,39 
 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej147 857,21140 153,8831 527,4030 688,56 
 Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-184 395,30-200 953,37-39 318,37-44 001,42 
 Środki pieniężne netto z działalności finansowej38 696,5547 312,268 251,2210 359,65 
 Razem zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych, netto2 158,46-13 487,23460,25-2 953,21 
 Aktywa trwałe razem915 524,37769 965,49195 211,92167 405,64 
 Aktywa obrotowe razem422 575,72278 650,5490 103,3560 584,11 
 Suma aktywów1 338 100,101 048 616,03285 315,27227 989,74 
 Zobowiązania krótkoterminowe razem507 980,14281 005,75108 313,6461 096,18 
 Zobowiązania długoterminowe razem368 503,36385 675,1678 573,8283 853,36 
 Kapitał własny razem461 616,59381 935,1298 427,8183 040,21 
 Kapitał własny przypisany właścicielom461 616,59381 935,1298 427,8183 040,21 
 Wyemitowany kapitał akcyjny11 346,9411 346,942 419,442 467,05 
 
 
 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
 
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 tarczynski_2022-12-31_pl.zipROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY 
 tarczynski_2022-12-31_pl.zip.XAdESROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY 
 GTA_SzD_2022_2023-04-27_pl.xhtmlSPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY 
 GTA_SzD_2022_2023-04-27_pl.xhtml.xadesSPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY 
 List_Prezesa_Zarzadu_2022.xhtmlList_Prezesa_Zarzadu_2021.xhtml .xades PISMO 
 List_Prezesa_Zarzadu_2022.xhtml.xadesList_Prezesa_Zarzadu_2021.xhtml .xades PISMO 
 oswiad_zarzadu_kons_MSR2022PL.xhtmlOŚWIADCZENIE ZARZĄDU nt.zgodności sporządzonych sprawozdań (finansowego i z działalności ) 
 oswiad_zarzadu_kons_MSR2022PL.xhtml.xadesOŚWIADCZENIE ZARZĄDU nt.zgodności sporządzonych sprawozdań (finansowego i z działalności ) 
 Informacja_Zarzadu_2022.xhtmlINFORMACJA ZARZĄDU SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE OŚWIADCZENIA RADY NADZORCZEJ O DOKONANIU WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ 
 Informacja_Zarzadu_2022.xhtml.xadesINFORMACJA ZARZĄDU SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE OŚWIADCZENIA RADY NADZORCZEJ O DOKONANIU WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ 
 Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_2022.xhtmlOŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ dot. komitetu audytu 
 Ocena_Rady_Nadzorczej_2022.xhtmlOCENA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ wraz z uzasadnieniem 
 SzB_GTA_MSSF_2022_2023-04-28_pl.xhtmlSPRAWOZDANIE Z BADANIA ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
 SzB_GTA_MSSF_2022_2023-04-28_pl.xhtml.xadesSPRAWOZDANIE Z BADANIA ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
 Taksonomia_GTA_Sprawozdanie_z_Działalności_2022.pdfTaksonomia_GTA_Sprawozdanie z Dziaalności 2022 

Załączniki

Inne komunikaty