Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

TAR Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał.

Zarząd Tarczyński S.A. („Spółka”) na podstawie art. 395 oraz art. 399 § 1, w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), § 11 ust. 1 Statutu Spółki oraz § 12 ust. 2 lit. a) Regulaminu Zarządu Spółki, zwołuje na dzień 15 czerwca 2023 roku, na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”). Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Ujeźdźcu Małym 80 (55-100 Trzebnica).
I. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok. 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku. 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tarczyński za 2022 rok. 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Tarczyński w 2022 roku. 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w 2022 roku. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w 2022 roku. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki za 2022 rok. 14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2022. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Tarczyński S.A. nowych zobowiązań z tytułu lub w związku z umową kredytów terminowych, kredytu odnawialnego oraz kredytów obrotowych z dnia 11 grudnia 2017 r., z późn. zm. 18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. II. Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu: Zgodnie z art. 4061 §1 KSH prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), tj. w dniu 30 maja 2023 roku. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (30 maja 2023 roku) jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych. Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu., tj. w dniu 30 maja 2023 roku. Na żądanie uprawnionego z akcji oraz zastawnika lub użytkownika, którym przysługuje prawo głosu, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. 31 maja 2023 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz Spółki może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji, a dniem zakończenia Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd Spółki, zawierająca nazwiska i imiona, albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsca zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, będzie wyłożona w sekretariacie Zarządu Tarczyński S.A. (Ujeździec Mały 80; 55-100 Trzebnica) przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia (tj. w dniach 12, 13 i 14 czerwca 2023 r.). Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania. Akcjonariusz Spółki może przeglądać listę akcjonariuszy w Sekretariacie Zarządu Tarczyński S.A. (Ujeździec Mały 80; 55-100 Trzebnica) oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie przesłania listy akcjonariuszy należy złożyć na piśmie w siedzibie Spółki w Sekretariacie Zarządu Tarczyński S.A. (Ujeździec Mały 80; 55-100 Trzebnica) lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: ir@tarczynski.pl. Wraz z żądaniem przesłania listy: a) akcjonariusze nie będący osobami fizycznymi – muszą potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu, załączając aktualny odpis z właściwego dla tego podmiotu rejestru, b) akcjonariusze będący osobami fizycznymi – muszą okazać kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza, c) pełnomocnik działający w imieniu akcjonariusza – musi dołączyć ponadto pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie dla osoby działającej w imieniu pełnomocnika nie będącego osobą fizyczną. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przesłania listy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF (zgodnie z określonymi poniżej zasadami komunikacji z akcjonariuszami przy wykorzystaniu poczty elektronicznej). Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego. Akcjonariusz Spółki ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie jednego tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem (tj. do 8 czerwca 2023 r.). Na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia (tj. od godziny 10:30) rozpoczyna się rejestrację uczestników Walnego Zgromadzenia poprzez podpisywanie przez akcjonariuszy lub ich pełnomocników listy obecności, zawierającej spis akcjonariuszy Spółki sporządzony w oparciu o listę akcjonariuszy z wymienieniem liczby akcji, którą każdy z akcjonariuszy przedstawia i służących mu głosów. Listę obecności podpisaną przez przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wykłada się podczas obrad Walnego Zgromadzenia. Na wniosek akcjonariuszy, posiadających co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia i zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia: Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia (tj. do 25 maja 2023 r.). Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w Sekretariacie Zarządu Tarczyński S.A. (Ujeździec Mały 80; 55-100 Trzebnica) lub przesłane pocztą elektroniczną na adres: ir@tarczynski.pl. Zarząd niezwłocznie, nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia (tj. 28 maja 2023 r.) ogłasza zmiany w porządku obrad na stronie internetowej www.grupatarczynski.pl w zakładce „Walne Zgromadzenie”. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie w Sekretariacie Zarządu Tarczyński S.A. (Ujeździec Mały 80; 55-100 Trzebnica) lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres ir@tarczynski.pl, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub sprawy, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Ogłoszenie nowego porządku obrad nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz Spółki zgłaszający żądanie umieszczenia spraw w porządku obrad lub zgłaszający projekty uchwał winien wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, a w przypadku: a) akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi – potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu, załączając aktualny odpis z właściwego dla tego podmiotu rejestru, b) akcjonariuszy będących osobami fizycznymi – w zależności od sposobu zgłoszenia okazać lub załączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza, c) zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – dołączyć ponadto pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie dla osoby działającej w imieniu pełnomocnika nie będącego osobą fizyczną. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie lub projekty przy wykorzystaniu poczty elektronicznej zastosowanie mają określone poniżej zasady komunikacji z akcjonariuszami przy wykorzystaniu poczty elektronicznej. Projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia, każdy z akcjonariuszy może zgłaszać również podczas Walnego Zgromadzenia. O kolejności głosowania poszczególnych projektów uchwał dotyczących tego samego punktu porządku obrad rozstrzygać będzie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia. Każdy akcjonariusz, uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu, może podczas Walnego Zgromadzenia zadawać pytania dotyczące spraw będących przedmiotem Walnego Zgromadzenia lub wprowadzonych do porządku obrad. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika: Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz może być reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu przez nieograniczoną liczbę pełnomocników. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej posiadanej akcji. Pełnomocnik może reprezentować na Walnym Zgromadzeniu więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia go na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza będącego osobą fizyczną powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację akcjonariusza, w tym: imię i nazwisko, adres zamieszkania akcjonariusza oraz dane z dokumentu tożsamości akcjonariusza: numer dokumentu, datę wydania i wskazanie organu wydającego dokument. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza będącego osobą prawną, powinno zawierać dane określone w zdaniu poprzedzającym oraz dane (co najmniej imię i nazwisko) dotyczące osób, udzielających w imieniu takiego akcjonariusza pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przez akcjonariusza w formie elektronicznej powinno być przesłane Spółce pocztą elektroniczną na adres: ir@tarczynski.pl, najpóźniej do dnia 14 czerwca 2023 r., do godz. 15:00. Wzór pełnomocnictwa udzielanego w formie elektronicznej został zamieszczony na stronie internetowej www.grupatarczynski.pl w zakładce „Walne Zgromadzenie”. Spółka, podejmując odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika, w celu weryfikacji pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej zobowiązuje również akcjonariuszy do przesłania Spółce najpóźniej do dnia 14 czerwca 2023 r. do godz. 15:00, za pomocą poczty elektronicznej na adres: ir@tarczynski.pl skanu dokumentu pełnomocnictwa (format PDF), wskazując: - osobę pełnomocnika z podaniem imienia, nazwiska – gdy pełnomocnik jest osobą fizyczną, lub - firmę (nazwę) pełnomocnika z podaniem siedziby, adresu, numeru KRS (lub innego rejestru), a także imion i nazwisk osób działających w imieniu podmiotu, któremu udzielono pełnomocnictwa, nie będącego osobą fizyczną. Ponadto akcjonariusz w wyżej zakreślonym terminie zobowiązany jest przesłać Spółce pocztą elektroniczną w formie skanów (w formacie PDF) dokument tożsamości lub odpis aktualny, lub pełny z rejestru sądowego, lub innego rejestru osoby prawnej pozwalające zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę. Powyższe zasady mają odpowiednie zastosowanie do zawiadomienia Spółki o odwołaniu pełnomocnictwa. Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej www.grupatarczynski.pl w zakładce „Walne Zgromadzenie” oraz w siedzibie Spółki formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika. Akcjonariusz ani pełnomocnik nie mają obowiązku korzystania z tych formularzy. Wykorzystanie tych formularzy zależy od decyzji akcjonariusza. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją co do sposobu głosowania, nie będzie weryfikował, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej: Nie ma możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie przewiduje również transmisji obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym. Sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej: Nie ma możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej: Nie ma możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Udostępnienie pełnej dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu: Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał na stronie internetowej www.grupatarczynski.pl w zakładce „Walne Zgromadzenie” oraz w siedzibie Spółki w Ujeźdźcu Małym 80 (55-100 Trzebnica). III. Zasady komunikacji z akcjonariuszami przy wykorzystaniu poczty elektronicznej Akcjonariusze przesyłający wnioski o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, dokumentację potwierdzającą ich uprawnienie do złożenia wniosków oraz pytania związane z porządkiem obrad powinni jednocześnie wskazać adres poczty elektronicznej za pośrednictwem, którego zarząd Spółki będzie kontaktować się z akcjonariuszem, a także jego pełnomocnikiem, jeśli pełnomocnik został ustanowiony. Adres podany przez akcjonariusza służy weryfikacji, mogącej polegać między innymi na zwrotnym pytaniu skierowanym do akcjonariusza lub jego pełnomocnika w celu potwierdzenia przekazanych informacji. Korzystanie przez akcjonariusza za pomocą poczty elektronicznej z dokumentów wymaga przesłania ich w formacie PDF. Przesyłane pocztą elektroniczną dokumenty sporządzone w języku innym niż język polski powinny być przetłumaczone na język polski. Przekazanie przez akcjonariuszy korespondencji w inny sposób niż za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej ir@tarczynski.pl lub bez dochowania wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu nie wywołuje skutków wobec Spółki i jako takie wnioski akcjonariusza nie zostaną uwzględnione. Ryzyko związane z użyciem poczty elektronicznej jako formy komunikacji ze Spółką leży po stronie akcjonariusza. IV. Informacje o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia Na dzień ogłoszenia zwołania Walnego Zgromadzenia, ogólna liczba akcji Spółki wynosi 11.346.936 (jedenaście milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) akcji, w tym: 1) 3.000.000 (trzy miliony) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od numeru A 0.000.001 do numeru A 3.000.000. Akcje imienne serii A są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu, w ten sposób, że na każdą akcję tej serii przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu. Akcje imienne serii A dają prawo do łącznie 6.000.000 (sześć milionów) głosów na Walnym Zgromadzeniu; 2) 1.346.936 (jeden milion trzysta czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od numeru B 0.000.001 do numeru B 1.346.936. Akcje serii B dają prawo do łącznie 1.346.936 (jeden milion trzysta czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) głosów na Walnym Zgromadzeniu; 3) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od numeru C 0.000.001 do numeru C 2.000.000. Akcje serii C dają prawo do łącznie 2.000.000 (dwa miliony) głosów na Walnym Zgromadzeniu; 4) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od numeru F 0.000.001 do numeru F 5.000.000. Akcje serii F dają prawo do łącznie 5.000.000 (pięć milionów) głosów na Walnym Zgromadzeniu. Łącznie akcje Spółki dają prawo do 14.346.936 (czternaście milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) głosów na Walnym Zgromadzeniu. V. Pozostałe informacje Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia (w tym projekty wszystkich uchwał, których podjęcie planowane jest przez Walne Zgromadzenie wraz z dokumentami istotnymi dla podejmowanych uchwał) będą udostępniane na stronie internetowej Spółki www.grupatarczynski.pl oraz w siedzibie Spółki. Podstawa prawna szczegółowa: § 19 ust. 1 pkt 1-2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty