Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
MOJ: strona spółki
14.07.2023, 20:07

MOJ : Złożenie oświadczenia o zmianie hipoteki umownej łącznej ustanowionej na rzecz Banku PEKAO S.A.

Zarząd MOJ S.A. w Katowicach informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 14.06.2023 r. Emitent wraz ze Spółką Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa Fasing S.A., dalej Fasing S.A., złożył oświadczenie o zmianie ustanowionej na rzecz: Banku Polska Kasa Opieki S.A., dalej Bank, pierwszorzędnej hipoteki umownej łącznej obejmującej nieruchomości wskazane szczegółowo w księgach wieczystych o numerach: KA1K/00048838/3, KA1K/00035794/8, OP1O/00077049/0 poprzez zwiększenie sumy hipoteki do kwoty 42.000.000 PLN.
W/w hipoteka umowna łączna ustanowiona jest na rzecz Banku na zabezpieczenie wierzytelności w stosunku do Fasing S.A. mogących wyniknąć z tytułu umowy z dnia 22.06.2021 r. Wielocelowego Kredytu Limitowego zawartej pomiędzy Fasing S.A. ( Kredytobiorcą), Bankiem ( Kredytodawcą), a Karbon 2 sp. z o.o. w Katowicach ( Poręczycielem), przy uwzględnieniu treści Aneksu nr 2 z dnia 14.07.2023 r. do wskazanej umowy kredytowej, zgodnie z którym to Aneksem nr 2: Bank udostępni Fasing S.A. limit w łącznej kwocie 28.000.000,00 zł, w tym m.in. 18 mln kredyt w rachunku bieżącym, a także Bank zrzeknie się przysługujących mu hipotek łącznych ( pierwszorzędna oraz drugorzędna) w odniesieniu do nieruchomości Emitenta opisanej w KW KA1K/00035794/8 w terminie do 10 dni od daty zawarcia w/w Aneksu nr 2. Ostateczny dzień spłaty ustalony został na dzień 2 czerwca 2025 r. O ustanowieniu hipoteki umownej łącznej Emitent informował w raporcie bieżącym nr 11/2021.

Inne komunikaty