Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
BUMECH: strona spółki
19.07.2023, 15:25

BMC Uchwały podjęte przez ZWZ Spółki po wznowieniu obrad, w tym dotycząca wypłaty dywidendy

BUMECH S.A. (dalej: Spółka, Emitent) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bumech S.A. zwołane na 21 czerwca 2023 roku po wznowieniu obrad w dniu 19 lipca 2023 roku (dalej: ZWZ). Przedmiotowe uchwały stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Emitent informuje także, iż nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu podczas obrad, ani też nie doszło do odstąpienia przez ZWZ od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Wszystkie uchwały, które były poddane pod głosowanie zostały podjęte. W punkcie 12 porządku obrad, przewodniczący Zgromadzenia odczytał Uchwałę Zarządu Emitenta z dnia 19 lipca 2023 roku, przedstawiającą powtórną rekomendację Zarządu dotyczącą podziału zysku netto Emitenta za 2022 rok. Zarząd zaproponował przeznaczenie całości zysku netto na kapitał zapasowy, bez wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy. Powyższą decyzję Zarząd Spółki podjął w oparciu o analizę projektu ustawy regulującej wysokość podatku, który obciążałby m.in. podmioty zajmujące się eksploatacją złóż węgla kamiennego, w tym Przedsiębiorstwo Górnicze „Silesia” Sp. z o.o. Uchwalenie ww. podatku, zwanego składką solidarnościową, znacząco wpłynie na stan finansów całej Grupy Kapitałowej Bumech S.A. w obszarze jej płynności i stabilności. Następnie pełnomocnik dwóch akcjonariuszy zgłosił wniosek formalny o zagłosowanie nad treścią uchwały uwzględniającą wypłatę dla Akcjonariuszy dywidendy w kwocie 2,00 zł (dwóch złotych) na jedną akcję, po czym Walne Zgromadzenie przystąpiło do głosowania i podjęło uchwałę nr 22 przedstawioną w załączniku do niniejszego raportu bieżącego. W przedmiotowej uchwale ustalono, że dokonana zostanie wypłata dywidendy dla Akcjonariuszy w wysokości 2,00 (dwóch) złotych na jedną akcję - to znaczy w łącznej wysokości 28 963 216,00 złotych (dwadzieścia osiem milionów dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście szesnaście złotych, 00/100). Zgodnie z uchwałą ZWZ, dzień dywidendy ustala się na 19.10.2023 roku, a termin wypłaty dywidendy - na 30.11.2023 roku. Dywidendą objętych zostało 14 481 608 akcji Bumech SA.

Załączniki

Inne komunikaty