Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
MOJ: strona spółki
28.07.2023, 14:00

MOJ Decyzji Naczelnika Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach z dnia 25 lipca 2023 r

Zarząd MOJ Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach („Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym,
tj. 28 lipca 2023 r., Emitent otrzymał decyzję Naczelnika Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach z dnia 25 lipca 2023 r., w której Organ utrzymał w mocy swoją decyzję z dnia 28 lutego 2023 r. określającą Emitentowi zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług za: - za maj 2015 r. w wysokości 490.950 zł, - za czerwiec 2015 r. w wysokości 566.516 zł, - za lipiec 2015 r. w wysokości 436.992 zł, - za sierpień 2015 r. w wysokości 264.597 zł - za wrzesień 2015 r. w wysokości 446.609 zł; - za październik 2015 r. w wysokości 283.676 zł; - za listopad 2015 r. w wysokości 197.337 zł; - za grudzień 2015 r. w wysokości 377.540 zł; o której to decyzji Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 2/2023 z dnia 3 marca 2023 r. Otrzymana decyzja jest ostateczna. Emitent nie zgadza się z treścią powyższej decyzji i wniesie od niej stosowny środek odwoławczy. Podstawa prawna - art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1).

Inne komunikaty