Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

PXM Zawarcie aneksu do umowy o okresowe udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 72/2017 z dnia 1 września 2017 r., nr 12/2018 z dnia 15 marca 2018 r., nr 43/2018 z dnia 3 października 2018 r., nr 27/2019 z 31 października 2019 r., nr 31/2020 z 3 czerwca 2020 r., nr 22/2021 z 31 maja 2021 r. oraz nr 17/2022 z 1 czerwca 2022 r., Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 9 sierpnia 2023 r. zawarł aneks („Aneks”) do umowy pomiędzy Emitentem i Polimex Energetyka sp. z o.o., Naftoremont-Naftobudowa sp. z o.o. (podmioty zależne Emitenta, łącznie „Zleceniodawcy”) oraz Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie („PZU”), której przedmiotem jest określenie zasad udzielania przez PZU gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych w ramach ustalonych limitów zaangażowania („Umowa”).
W efekcie zawarcia Aneksu okres obowiązywania limitu zaangażowania w kwocie 100.000.000,00 PLN został przedłużony do dnia 7 sierpnia 2024 r. Podlimit zaangażowania dla Polimex Energetyka sp. z o.o. utrzymano w kwocie nie wyższej niż 4.000.000,00 zł, a dla Naftoremont-Naftobudowa sp. z o.o. w kwocie nie wyższej niż 20.000.000,00 zł. Aneks dodatkowo optymalizuje z punktu widzenia Zleceniodawców stawki wynagrodzenia przysługujące PZU z tytułu wystawianych gwarancji, dostępne okresy obowiązywania gwarancji oraz zasady zabezpieczenia wierzytelności przysługujących PZU z tytułu Umowy. Pozostałe istotne postanowienia Umowy nie uległy zmianie.

Inne komunikaty