Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ESOTIQ: strona spółki
23.08.2023, 13:03

EAH Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.

Esotiq & Henderson S.A. [Spółka] działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [Ustawa] oświadcza, że w dniu 23 sierpnia 2023 r. otrzymała od Lemuria Partners SICAV plc [Lemuria] zawiadomienie złożone w trybie art. 69 i art. 69b Ustawy, o następującej treści:
"Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) oraz art. 69b ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych działając w imieniu i na rachunek zarządzanego sub-funduszu Lemuria One, niniejszym zawiadamiamy: 1. Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie: Zmiana dotychczas posiadanego udziału została spowodowana zawarciem w dniu 22 sierpnia 2023 roku ze Spółką umowy opcji uprawniającą Lemuria do nabycia do 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji Spółki. 2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: Przed w/w transakcją Lemuria posiadała bezpośrednio 107.069 (słownie: sto siedem tysięcy sześćdziesiąt dziewięć) akcji stanowiących 4,79%% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 107.069 (słownie: sto siedem tysięcy sześćdziesiąt dziewięć) głosów, co stanowiło 3,37% ogólnej liczby głosów. 3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: Lemuria posiada bezpośrednio 107.069(słownie: sto siedem tysięcy sześćdziesiąt dziewięć) akcji stanowiących 4,79% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 107,069 (słownie: sto siedem tysięcy sześćdziesiąt dziewięć) ) głosów, co stanowi 3,37%ogólnej liczby głosów. 4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki: Nie dotyczy. 5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej: Nie dotyczy. 6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji: Lemuria jest uprawniona, terminie do dnia 21 stycznia 2024 roku, do nabycia do 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji zwykłych Spółki stanowiących 4,477 % udziału w kapitale Spółki oraz uprawniających do wykonywania 100.000 (słownie: sto tysięcy) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy co stanowi 3,092% ogólnej liczby głosów. 7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych: Nie dotyczy. 8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: Wg stanu na dzień 22 sierpnia 2023 r., łączna suma głosów na walnym zgromadzeniu Spółki z akcji posiadanych bezpośrednio przez Lemuria w Spółce oraz głosów z akcji do których nabycia Lemuria jest uprawniona wynosi 207,069 (słownie: dwieście siedem tysięcy sześćdziesiąt dziewięć), co stanowi 6,4% ogólnej liczby głosów Spółki." Krzysztof Jakubowski Prezes Zarządu Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Inne komunikaty