Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
BUMECH: strona spółki
24.08.2023, 12:42

BMC Odpowiedź na zapytania Akcjonariuszy

W związku z zapytaniami Akcjonariuszy skierowanymi do Bumech S.A. (dalej: Emitent, Bumech, Spółka), Zarząd Emitenta, udzielając odpowiedzi w trybie art. 428 § 6 kodeksu spółek handlowych informuje, iż odnosząc się do kwestii:
1. dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii I, J oraz K Spółki: Aktualnie przed Komisją Nadzoru Finansowego procedowany jest wniosek Spółki w przedmiotowej sprawie; 2. realizacji umowy z OT Logistics S.A.: Emitent na bieżąco współpracuje z tym podmiotem w zakresie kompleksowych usług logistycznych; 3. komunikacji z rynkiem: Staramy się rzetelnie informować rynek o sytuacji Grupy Kapitałowej – zarówno o sukcesach jak i trudnościach. Wszystkie wymagane prawem informacje Emitent przekazuje do publicznej wiadomości stosownymi komunikatami. Stoimy jednak na stanowisku, że istnieje obszar wrażliwych informacji, które nie powinny być domeną publiczną, gdyż ich ujawnienie mogłoby narazić Spółkę na niepożądane działania konkurencji. Dotyczy to między innymi upubliczniania szczegółowych parametrów związanych z wydobyciem i sprzedażą węgla oraz innych informacji wrażliwych zawartych w umowach; 4. wpisów uczestników forum internetowego: Bumech w zeszłym roku zwrócił się do administratora forum o usunięcie postów zawierających nieprawdziwe, fałszywe lub mogące wprowadzić w błąd Inwestorów informacje naruszające wizerunek Spółki oraz dobra osobiste członków jej organów. Zdaniem Zarządu Bumech, niektóre wpisy uzasadniały podejrzenie manipulacji kursem akcji Emitenta na giełdzie. Wobec tego Spółka złożyła do prokuratury wniosek o wszczęcie postępowania przygotowawczego i spotkała się z odmową. Emitent wyczerpał już w tym zakresie ścieżkę prawną; 5. sporów sądowych: Spółka systematycznie w swoich raportach publikuje informacje o istotnych sporach sądowych, zarówno z powództwa jak i przeciwko spółkom z Grupy Kapitałowej; 6. zakończenia kontraktu w Czarnogórze: Emitent nie posiadał w tym kraju znaczących aktywów. Maszyny i urządzenia stanowiły własność spółki celowej. Po dokładnej analizie możliwości wykorzystania maszyn i urządzeń, przy uwzględnieniu kosztów transportu oraz niezbędnych remontów, podjęto decyzję o sprzedaży przedmiotowych aktywów. Tym samym odzyskano kapitał zamrożony w majątku, który znajdował się na terenie Czarnogóry. 7. wysokości dywidendy dla Akcjonariuszy: Zarząd, opracowując dla Walnego Zgromadzenia rekomendacje dot. podziału zysku netto za rok obrotowy 2022, dążył do zachowania balansu pomiędzy wypłatą dywidendy dla Akcjonariuszy, finansowaniem inwestycji i bieżącą płynnością. Ostateczna decyzja w tym względzie należała do Walnego Zgromadzenia i została podjęta dnia 19.07.2023r.; 8. wycofania akcji Bumech z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.: Zarząd Emitenta nie planuje żadnych działań, które miałyby do tego doprowadzić; ostateczna decyzja w tym względzie, jako strategiczna, należy do Akcjonariuszy Spółki; 9. kształtowania się marży - Jak pokazują wyniki pierwszego kwartału 2023r., utrzymanie marży z roku 2022 nie jest możliwe przy obecnej sytuacji rynkowej, ale systematycznie prowadzone są inwestycje (opisane w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022) i działania, które mają na celu obniżenie kosztów działalności.

Inne komunikaty