Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

PXM PS /: formularz skonsolidowanego raportu półrocznego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany            x
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport półroczny PS2023    
           (rok)   
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
    (rodzaj emitenta)    
   za półrocze roku obrotowego2023obejmujące okresod 2023-01-01 do 2023-06-30  
 zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF  
        w walucie     
 
       data przekazania:2023-08-28    
 
 
  POLIMEX MOSTOSTAL SA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  POLIMEX-MOSTOSTAL Budownictwo (bud)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  00-124 Warszawa  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Al. Jana Pawła II 12  
  (ulica) (numer)  
  022 8297100 022 8260493  
  (telefon)  (fax)  
  kontakt@polimex.pl www.polimex.pl  
  (e-mail)  (www)  
  8210014509 710252031  
  (NIP)  (REGON)  
 
 (firma audytorska)          


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 półrocze / 2023półrocze / 2022półrocze / 2023półrocze / 2022 
 Przychody ze sprzedaży1 654 1561 904 283358 586410 167 
 Zysk / (strata) z działalności operacyjnej64 300109 30213 93923 543 
 Zysk / (strata) brutto53 156108 83111 52323 441 
 Zysk / (strata) netto34 38689 4437 45419 265 
 Zysk / (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej34 38689 9847 45419 382 
 Zysk / (strata) netto przypadający udziałom niekontrolującym -541 -117 
 Inne całkowite dochody netto-2 243-797-486-172 
 Łączne całkowite dochody32 14388 6466 96819 094 
 Całkowity dochód przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej32 14389 1876 96819 210 
 Całkowity dochód przypadający udziałom niekontrolującym -541 -117 
 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej-513 367-147 754-111 287-31 825 
 Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-15 671-11 594-3 397-2 497 
 Środki pieniężne netto z działalności finansowej-35 391-22 020-7 672-4 743 
 Zwiększenie / (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów-564 429-181 368-122 356-39 065 
 Aktywa trwałe razem764 525777 414171 792165 763 
 Aktywa obrotowe razem1 678 4031 950 810377 144415 960 
 Aktywa przeznaczone do sprzedaży42950396107 
 Aktywa razem2 443 3572 728 727549 032581 831 
 Zobowiązania długoterminowe razem262 804271 88759 05357 973 
 Zobowiązania krótkoterminowe razem1 108 3401 419 270249 049302 623 
 Kapitał własny razem1 072 2131 037 570240 930221 235 
 Kapitał podstawowy482 238479 738108 361102 292 
 Liczba akcji zwykłych241 118 802238 618 802-- 
 Średnia ważona liczba akcji zwykłych240 602 227237 924 051-- 
 Średnia ważona rozwadniających potencjalnych akcji zwykłych35 266 57537 944 444-- 
 Podstawowy zysk / (strata) przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na akcję (w zł/ EUR na jedną akcję)0,1430,3780,0310,082 
 Rozwodniony zysk / (strata) przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na akcję (w zł/ EUR na jedną akcję)0,1390,3410,0300,073 
 
 <html> <head> </head> <body> <p> -poszczeg&#243;lne pozycje aktyw&#243;w i pasyw&#243;w bilansu zosta&#322;y przeliczone po kursie 4,4503 (dla danych na 30.06.2023 roku) oraz 4,6899 (dla danych na 31.12.2022), kt&#243;re zosta&#322;y og&#322;oszone przez Narodowy Bank Polski na dany dzie&#324; bilansowy,<br>-poszczeg&#243;lne pozycje rachunku zysk&#243;w i strat oraz rachunku przep&#322;yw&#243;w pieni&#281;&#380;nych zosta&#322;y przeliczone po kursie 4,6130 (dla danych za okres od 01.01.2023 do 30.06.2023 roku) oraz 4,6427 (dla danych za okres od 01.01.2022 do 30.06.2022 roku), kt&#243;re s&#261; &#347;redni&#261; arytmetyczn&#261; &#347;rednich kurs&#243;w og&#322;aszanych przez Narodowy Bank Polski w ostatni dzie&#324; ka&#380;dego miesi&#261;ca obj&#281;tego prezentowanymi danymi.<br> </p> </body> </html> 
 
 Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
   
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy 
 
 PlikOpis 
 Skonsolidowane Skrócone Sprawozdania Finansowe GK PxM 30.06.2023-sig-sig-sig.pdfSkonsolidowane Skrócone Sprawozdanie Finansowe GK PxM za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2023 roku 
 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PxM 30.06.2023-sig-sig.pdfSprawozdanie z działalności GK PxM za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2023 roku 
 Oświadczenie Zarządu PxM - rzetelność sprawozdań HY2023-sig-sig.pdfOświadczenie Zarządu Polimex Mostostal S.A. o rzetelności sporządzenia sprawozdań finansowych 
 23 HY PxM raport z przeglądu skonsolidowany.T.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta o śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym GK PxM za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2023 roku 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2023-08-25Krzysztof FigatPrezes Zarządu  
 2023-08-25Maciej KornilukWiceprezes Zarządu  
 2023-08-25Sławomir CzechDyrektor Finansowy / Główny Księgowy  
 
   

Załączniki

Inne komunikaty