Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

PXM P /: formularz raportu półrocznego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZRO FINANSOWEGO
 
   Raport półroczny P2023    
           (rok)   
 
 (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
     (rodzaj emitenta)    
   za półrocze roku obrotowego2023obejmujące okresod 2023-01-01 do 2023-06-30  
 zawierający sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF  
        w walucie     
 
       data przekazania:2023-08-28    
 
 
  POLIMEX MOSTOSTAL SA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  POLIMEX-MOSTOSTAL Budownictwo (bud)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  00-124 Warszawa  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Al. Jana Pawła II 12  
  (ulica) (numer)  
  022 8297100 022 8260493  
  (telefon)  (fax)  
  kontakt@polimex.pl www.polimex.pl  
  (e-mail)  (www)  
  8210014509 710252031  
  (NIP)  (REGON)  
 
 (firma audytorska)          


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 półrocze / 2023półrocze / 2022półrocze / 2023półrocze / 2022 
 Przychody ze sprzedaży613 133640 631132 914137 987 
 Zysk/(strata) z działalności operacyjnej24 84942 1755 3879 084 
 Zysk / (strata) brutto50 10796 91410 86220 874 
 Zysk / (strata) netto44 96791 1069 74819 623 
 Inne całkowite dochody netto     
 Łączne całkowite dochody44 96791 1069 74819 623 
 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej-493 791-119 341-107 043-25 705 
 Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-17 0876 706-3 7041 444 
 Środki pieniężne netto z działalności finansowej-18 862-17 434-4 089-3 755 
 Zwiększenie / (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów-529 740-130 069-114 836-28 016 
 Aktywa trwałe razem664 653646 768149 350137 907 
 Aktywa obrotowe razem909 2841 190 024204 320253 742 
 Aktywa przeznaczone do sprzedaży42950396107 
 Aktywa razem1 574 3661 837 295353 766391 756 
 Zobowiązania długoterminowe razem159 411166 64835 82035 533 
 Zobowiązania krótkoterminowe razem532 867836 026119 737178 261 
 Kapitał własny razem882 088834 621198 209177 961 
 Kapitał podstawowy482 238479 738108 361102 292 
 Liczba akcji zwykłych241 118 802238 618 802-- 
 Średnia ważona liczba akcji zwykłych240 602 227237 924 358-- 
 Średnia ważona rozwadniających potencjalnych akcji zwykłych35 266 57537 944 444-- 
 Podstawowy oraz rozwodniony zysk / (strata) na akcję (w zł/ EUR na jedną akcję)0,1870,3830,0410,083 
 Rozwodniony zysk / (strata) na akcję (w zł/ EUR na jedną akcję)0,1820,3450,0390,074 
 
 <html> <head> </head> <body> <p> -poszczeg&#243;lne pozycje aktyw&#243;w i pasyw&#243;w bilansu zosta&#322;y przeliczone po kursie 4,4503 (dla danych na 30.06.2023 roku) oraz 4,6899 (dla danych na 31.12.2022), kt&#243;re zosta&#322;y og&#322;oszone przez Narodowy Bank Polski na dany dzie&#324; bilansowy,<br>-poszczeg&#243;lne pozycje rachunku zysk&#243;w i strat oraz rachunku przep&#322;yw&#243;w pieni&#281;&#380;nych zosta&#322;y przeliczone po kursie 4,6130 (dla danych za okres od 01.01.2023 do 30.06.2023 roku) oraz 4,6427 (dla danych za okres od 01.01.2022 do 30.06.2022 roku), kt&#243;re s&#261; &#347;redni&#261; arytmetyczn&#261; &#347;rednich kurs&#243;w og&#322;aszanych przez Narodowy Bank Polski w ostatni dzie&#324; ka&#380;dego miesi&#261;ca obj&#281;tego prezentowanymi danymi. </p> </body> </html> 
 
 Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
   
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 „Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy” 
 
 PlikOpis 
 Skrócone Sprawozdania Finansowe PxM 30.06.2023-sig-sig-sig.pdfSkrócone Sprawozdanie Finansowe PxM za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2023 roku 
 Oświadczenie Zarządu PxM - rzetelność sprawozdań HY2023-sig-sig.pdfOświadczenie Zarządu Polimex Mostostal S.A. o rzetelności sporządzenia sprawozdań finansowych 
 23 HY PxM raport z przeglądu jednostkowy.T.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta o śródrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym PxM za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2023 roku 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2023-08-25Krzysztof FigatPrezes Zarządu  
 2023-08-25Maciej KornilukWiceprezes Zarządu  
 2023-08-25Sławomir CzechDyrektor Finansowy / Główny Księgowy  
 
   

Załączniki

Inne komunikaty