Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

PXM Zawarcie istotnej umowy przez konsorcjum Emitenta oraz spółki zależnej od Emitenta.

Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym została zawarta umowa („Umowa”) pomiędzy spółką LOT Aircraft Maintenance Services sp. z o.o („Zamawiający”), a konsorcjum („Wykonawca”) w skład którego wchodzą: Spółka oraz Polimex Infrastruktura sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (podmiot w 100% zależny od Emitenta). Przedmiotem Umowy jest Zaprojektowanie i budowa bazy obsługi technicznej samolotów na terenie Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka („Zadanie”). Jako termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy określono łącznie 21 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi 216 062 827 zł netto (słownie: dwieście szesnaście milionów sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia siedem złotych) powiększone o VAT („Wynagrodzenie”). Celem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Zamawiającego, Emitent dostarczy w terminie 14 dni od zawarcia umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% (słownie: pięciu procent) Wynagrodzenia. 70% Zabezpieczenia zostanie zwolnione w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Bazy lub Protokołu Odbioru Końcowego Płyty Postojowej, w zależności od tego który termin będzie późniejszy, a pozostała cześć w terminie w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia podpisania Protokołu Odbioru Pogwarancyjnego Bazy lub Protokołu Odbioru Pogwarancyjnego Płyty Postojowej, w zależności od tego który termin będzie późniejszy. Na mocy postanowień Umowy, Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi na wady przedmiotu Umowy, na okres 60 (sześćdziesięciu) miesięcy, licząc od daty podpisania przez Protokołu Odbioru Końcowego Bazy lub Protokołu Odbioru Końcowego Płyty Postojowej odpowiednio. W Umowie przewidziano kary umowne, m.in. za zwłokę. Umowa przewiduje limitację kar umownych nakładanych na Wykonawcę do 20 % Wynagrodzenia. Łączna odpowiedzialność Stron wynikająca z Umowy (wynikająca z jakiegokolwiek tytułu, w tym z naruszenia Umowy, Kar Umownych, w wyniku czynu niedozwolonego, obowiązku zwolnienia z odpowiedzialności, naruszenia Przepisów Prawa lub zasad słuszności) nie przekroczy kwoty 120 % (stu dwudziestu procent) Wynagrodzenia.

Inne komunikaty