Trwa ładowanie...
Notowania
HUUUGE: strona spółki
18.09.2023, 15:20

HUG Zmiany w kadrze kierowniczej Emitenta oraz ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej planowanych zmian w kadrze kierowniczej Emitenta

Huuuge, Inc. (Emitent) informuje, że w dniu 18 września 2023 r. Rada Dyrektorów podjęła uchwałę o następujących zmianach w kadrze kierowniczej Emitenta:
- Pan Anton Gauffin ustąpił z funkcji Prezesa oraz Dyrektora Generalnego (CEO) Emitenta i został powołany na stanowisko Przewodniczącego Rady Dyrektorów, pozostając jednocześnie dyrektorem wykonawczym Emitenta; - Pan Wojciech Wronowski, który sprawował dotychczas funkcję Dyrektora ds. Działalności Operacyjnej (nie będąc jednak członkiem kadry kierowniczej Emitenta), został włączony do kadry kierowniczej jako Dyrektor Generalny (CEO) Emitenta; - Pan Erik Duindam, który pełnił dotychczas funkcję Dyrektora ds. Technologii (nie będąc jednak członkiem kadry kierowniczej Emitenta), został włączony do kadry kierowniczej jako Prezes i Dyrektor ds. Działalności Operacyjnej; - Pan Marek Chwałek, który pełnił dotychczas funkcję Wiceprezesa Wykonawczego ds. Finansowych (nie będąc jednak członkiem kadry kierowniczej Emitenta), został włączony do kadry kierowniczej jako Skarbnik; - Pani Monika Kierepa została powołana na stanowisko Sekretarza. Wskazane powyżej zmiany weszły w życie z dniem podjęcia uchwały. Jednocześnie, na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (“Rozporządzenie MAR”), Emitent niniejszym przekazuje do wiadomości publicznej opóźnioną informację poufną, której przekazanie do wiadomości publicznej zostało opóźnione przez Emitenta w dniu 14 września 2023 r. na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR. Treść informacji poufnej, której publikacja została opóźniona Emitent informuje, że w dniu 14 września 2023 r. Rada Dyrektorów Emitenta otrzymała od Pana Antona Gauffin, Prezesa i Dyrektora Generalnego Emitenta, propozycję dokonania wskazanych powyżej zmian w kadrze kierowniczej Emitenta. W związku z otrzymaną propozycją Rada Dyrektorów Emitenta w dniu 15 września 2023 r. zainicjowała proces mający na celu dokonanie wskazanych powyżej zmian w kadrze kierowniczej Emitenta. Jednocześnie, z uwagi na szczególną rolę Pana Antona Gauffin jako założyciela i największego akcjonariusza Emitenta, Emitent zidentyfikował powyższą informację jako informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR i podjął decyzję o jej opóźnieniu na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR. Opóźnienie przekazania informacji poufnej spełniało w momencie podjęcia decyzji o opóźnieniu warunki określone w Rozporządzeniu MAR oraz wydanych na podstawie art. 17 ust. 11 Rozporządzenia MAR wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych z 20 października 2016 r. dotyczących rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku. W ocenie Emitenta niezwłoczne ujawnienie informacji poufnej mogłoby naruszyć prawnie uzasadniony interes Emitenta poprzez negatywny wpływ na przebieg procesu mającego na celu dokonanie zmian w kadrze kierowniczej Emitenta. Ponadto, z uwagi na rolę Pana Antona Gauffin w Emitencie, przedwczesne ujawnienie tej informacji mogło zagrozić właściwej jej ocenie przez opinię publiczną i uczestników rynku. Do momentu ujawnienia informacji poufnej cały proces miał charakter wewnętrzny, a zaangażowane w niego były wyłącznie osoby wchodzące w skład organów Emitenta oraz kandydaci zaproponowani do powołania na wskazane powyżej stanowiska. Jednocześnie, w ocenie Emitenta, opóźnienie podania informacji poufnej do wiadomości publicznej nie wprowadziło w błąd opinii publicznej, a Emitent zapewnił zachowanie poufności treści informacji poufnej do chwili jej ujawnienia przez Spółkę niniejszym raportem bieżącym. Ujawnienie informacji poufnej wynika z faktu zakończenia procesu zmian w kadrze kierowniczej Emitenta, tj. z faktu podjęcia stosownej uchwały przez Radę Dyrektorów Emitenta. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 oraz 4 Rozporządzenia MAR

Inne komunikaty