Trwa ładowanie...
Notowania

ACP Ogłoszenie ostatecznej ceny nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych, ostatecznej liczby akcji nabywanych oraz akceptacji ofert akcjonariuszy

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”), działając na podstawie Uchwały nr 20/2023 Zarządu Spółki z dnia 6 września 2023 r. w sprawie rozpoczęcia skupu akcji własnych Asseco Poland S.A. oraz ustalenia jego warunków („Uchwała Inicjująca”), na której realizację zgodę wyraziła Rada Nadzorcza Spółki Uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 6 września 2023 r. oraz w związku z Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki, niniejszym informuje o podjęciu w dniu 18 września 2023 r. uchwały nr 22/2023 w sprawie (i) ustalenia Ceny Ostatecznej w ramach skupu akcji własnych Asseco Poland S.A. prowadzonego zgodnie z Uchwałą Inicjującą oraz zaproszeniem do składania ofert opublikowanym w dniu 6 września 2023 r. („Zaproszenie do Składania Ofert”), (ii) ustalenia ostatecznej liczby Akcji Nabywanych oraz (iii) akceptacji ofert sprzedaży złożonych przez akcjonariuszy.
Zarząd informuje, że: (a) cena ostateczna (tj. cena jednakowa dla wszystkich akcjonariuszy, po której nabywane będą akcje w ramach skupu akcji własnych prowadzonego zgodnie z Uchwałą Inicjującą oraz Zaproszeniem do Składania Ofert) została ustalona na 80,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt złotych) za jedną akcję („Cena Ostateczna”), (b) ostateczna liczba akcji własnych podlegających nabyciu w ramach transakcji opisanych w Uchwale Inicjującej oraz Zaproszeniu do Składania Ofert została ustalona na 14.808.872 (słownie: czternaście milionów osiemset osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwie) akcje Spółki, reprezentujące ok. 17,84% (słownie: siedemnaście 84/100 procent) kapitału zakładowego Spółki, (c) ostateczna kwota środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych zgodnie z Uchwałą Inicjującą wynosi 1.184.709.760,00 PLN (słownie: jeden miliard sto osiemdziesiąt cztery miliony siedemset dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych). Mając na uwadze, że Spółka otrzymała od akcjonariuszy oferty sprzedaży akcji wskazujące cenę sprzedaży nie wyższą niż Cena Ostateczna, obejmujące łącznie 26.505.252 (słownie: dwadzieścia sześć milionów pięćset pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwie) akcje Spółki, stopa redukcji ofert złożonych przez akcjonariuszy po cenie nie wyższej niż Cena Ostateczna wyniosła ok. 44,13% (słownie: czterdzieści cztery 13/100 procent). Rozliczenie nabycia akcji od akcjonariuszy, których oferty zaakceptowano nastąpi w dniu 21 września 2023 r.

Inne komunikaty