Trwa ładowanie...
Notowania

ACP Akceptacja oferty sprzedaży akcji od akcjonariusza będącego podmiotem powiązanym

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2023, niniejszym informuje o akceptacji oferty sprzedaży akcji Spółki złożonej przez akcjonariusza będącego podmiotem powiązanym Spółki, tj. przez Cyfrowy Polsat S.A. z uwzględnieniem zastosowanych zasad redukcji.
W związku z akceptacją oferty, w ramach skupu akcji własnych prowadzonego zgodnie z Uchwałą nr 20/2023 Zarządu Spółki z dnia 6 września 2023 r. w sprawie rozpoczęcia skupu akcji własnych Spółki oraz ustalenia jego warunków („Uchwała Inicjująca”) oraz zaproszeniem do składania ofert sprzedaży akcji Spółki ogłoszonym raportem bieżącym nr 23/2023 z dnia 6 września 2023 r. („Zaproszenie do Składania Ofert”), Spółka nabędzie od spółki Cyfrowy Polsat S.A. 10.642.046 (słownie: dziesięć milionów sześćset czterdzieści dwa tysiące czterdzieści sześć) akcji Spółki po cenie 80,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt złotych) za akcję, tj. po cenie ostatecznej jednakowej dla wszystkich akcjonariuszy („Cena Ostateczna”), o której mowa w raporcie bieżącym nr 26/2023. Łączna wartość transakcji wyniesie 851.363.680,00 PLN (słownie: osiemset pięćdziesiąt jeden milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt złotych). Rozliczenie nabycia akcji nastąpi w dniu 21 września 2023 r. Akceptacja oferty sprzedaży akcji Spółki złożonej przez akcjonariusza Spółki tj. Cyfrowy Polsat S.A. stanowi istotną transakcję z podmiotem powiązanym w rozumieniu art. 90h ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 2554 z późn. zm.), na którą w dniu 18 września 2023 r. Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę. W związku z tym, że przyjęcie oferty oraz nabycie akcji odbywa się na warunkach rynkowych oraz po Cenie Ostatecznej jednakowej dla wszystkich akcjonariuszy w ramach publicznego Zaproszenia do Składania Ofert, transakcja ta nie powoduje naruszenia interesów Spółki ani akcjonariuszy niebędących podmiotami powiązanymi, w tym akcjonariuszy mniejszościowych, w szczególności, transakcja odbywa się w trybie, w którym poszanowane są prawa wszystkich akcjonariuszy oraz nie stanowi uprzywilejowania żadnego z akcjonariuszy.

Inne komunikaty