Trwa ładowanie...
Notowania
EFEKT: strona spółki
18.09.2023, 18:02

EFK PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport półroczny PSr2023    
           (rok)   
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
   Spólka akcyjna  
     (rodzaj emitenta)    
   za półrocze roku obrotowego2023obejmujące okresod 2023-01-01 do 2023-06-30  
 zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSR MSSF  
        w walucie     
 oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR MSSF  
        w walucie     
 
       data przekazania:2023-09-18    
 
 
  KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  EFEKT Handel (han)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  31-323 Kraków  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Opolska 12  
  (ulica) (numer)  
  012 420 33 30 012 420 33 44  
  (telefon)  (fax)  
  korporacja@efektsa.pl www.efektsa.pl  
  (e-mail)  (www)  
  6760077402 001413856  
  (NIP)  (REGON)  
 KPW Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi 
 (firma audytorska)          


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. w tys.EUR 
 półrocze / 2023półrocze /2022półrocze / 2023półrocze /2022 
 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów19 68215 7054 2673 383 
 Koszty działalności operacyjnej12 20610 9862 6462 366 
 Zysk (strata) na działalności operacyjnej7 4834 0751 622878 
 Zysk (strata) brutto5 4441 1241 180242 
 Zysk (strata) netto4 36143694594 
 Amortyzacja1731903741 
 Zużycie materiałów i energii1 9732 173428468 
 Aktywa trwałe130 707129 96029 37027 711 
 Aktywa obrotowe33 26532 6817 4756 968 
 Kapitał własny80 38076 02018 06216 209 
 Kapitał zakładowy4 9954 9951 1221 065 
 Zobowiązania długoterminowe56 49848 24712 69510 288 
 Zobowiązania krótkoterminowe27 09438 3746 0888 182 
 Środki pieniężne na koniec okresu10 33013 4762 3212 879 
 Wartość księgowa na akcję (zł/euro)16,0815,223,613,24 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej1 5144 9563281 068 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-741- 2 751-161-592 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-3 9197 202-8501 551 
 Liczba udziałów/akcji w sztukach4 998 4504 998 4504 998 4504 998 450 
 Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro)0,870,090,190,02 
 Korporacja Gospodarcza Efekt SA. (Jednostka)     
 Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów15 33015 0903 3233 250 
 Koszty działalności operacyjnej8 24012 9061 7862 780 
 Zysk (strata) na działalności operacyjnej7 3542 4351 594525 
 Zysk (strata) brutto5 281-9 4021 145-2 025 
 Zysk (strata) netto4 198-10 091910-2 173 
 Amortyzacja1691863740 
 Zużycie materiałów i energii1 9732 225428479 
 Aktywa trwałe80 53881 82718 09717 451 
 Aktywa obrotowe32 38731 6557 2786 751 
 Kapitał własny84 04879 84918 88617 029 
 Kapitał zakładowy4 9954 9951 1221 065 
 Zobowiązania długoterminowe10 92411 3772 4552 426 
 Zobowiązania krótkoterminowe17 95322 2564 0344 746 
 Środki pieniężne na koniec okresu10 12713 4762 2762 879 
 Wartość księgowa na akcję (zł/euro)16,8115,983,783,41 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-1 7645698-3821 217 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-741-5074-161- 1 084 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-8448854-1831 892 
 Liczba udziałów/akcji w sztukach4 998 4504 998 4504 998 4504 998 450 
 Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro)0,84-2,020,18-0,43 
 
 <html> <head> </head> <body> <p class="Default" align="justify" style="margin-left: 18.0pt"> <span><font size="9.0pt" face="Times New Roman,serif" color="black">*Dane bilansowe prezentowane s&#261; za okres por&#243;wnywalny ko&#324;cz&#261;cy si&#281; 31.12.2022 roku, zgodnie z&#160;formatem prezentowanym w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej.</font></span><br><br><span style="line-height: 115%">&#346;rednie kursy wymiany z&#322;otego w stosunku do EURO w okresach obj&#281;tych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, ustalane przez Narodowy Bank Polski obj&#281;tych historycznymi danymi finansowymi wynosz&#261;:</span><br><span style="line-height: 115%"><font size="10.0pt">&#347;redni kurs w okresie 01.01.2023-30.06.2023 4,6130 z&#322;, kurs na ostatni dzie&#324; okresu; 4,4503 z&#322;; &#347;redni kurs w okresie 01.01.2022 &#8211; 31.12.2022 4,6883 z&#322;, kurs na ostatni dzie&#324; okresu 4,6899 z&#322;; &#347;redni kurs w okresie 01.01.2022 &#8211; 30.06.2022 4,6427 z&#322;, kurs na ostatni dzie&#324; okresu </font></span><font size="10.0pt"><span>&#160;</span><span style="line-height: 115%">4,6806 z&#322;. &#346;rednia kurs&#243;w obowi&#261;zuj&#261;cych na ostatni dzie&#324; miesi&#261;ca w danym okresie.</span></font><br><span style="line-height: 115%">Poszczeg&#243;lne pozycje aktyw&#243;w i pasyw&#243;w skonsolidowanego bilansu przeliczono wed&#322;ug kurs&#243;w og&#322;oszonych przez Narodowy Bank Polski dla EURO obowi&#261;zuj&#261;cych na ostatni dzie&#324; prezentowanego okresu.</span><br>Poszczeg&#243;lne pozycje skonsolidowanego rachunku dochod&#243;w ca&#322;kowitych oraz skonsolidowanego rachunku przep&#322;yw&#243;w pieni&#281;&#380;nych przeliczono wed&#322;ug kurs&#243;w stanowi&#261;cych &#347;redni&#261; arytmetyczn&#261; &#347;rednich kurs&#243;w og&#322;oszonych przez Narodowy Bank Polski dla EURO obowi&#261;zuj&#261;cych na ostatni dzie&#324; miesi&#261;ca w danym okresie sprawozdawczym. </p> </body> </html> 
 
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
   
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 „Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy 
 
 PlikOpis 
 Raport 2Q2023GK efekt SA.pdfsprawozdanie Finansowe jednostki dominującej oraz grupy kapitałowej KG „efekt” 
 Sprawozdanie Zarzadu 2Q 2023.pdfsprawozdanie Zarządu z działalności jednostki dominującej oraz grupy kapitałowej KG efekt 
 4. KPW Audyt - raport z przeglądu skonsolid.SF_MSSF_30.06.2022.pdfRaport z przeglądu sprawozdania finansowego skonsolidowanego 
 6. KPW Audyt - raport z przeglądu jednostk.SF_MSSF_30.06.2022.pdfRaport z przeglądu sprawozdania finansowego jednostkowego 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2023-09-18Tomasz BujakWiceprezes ZarząduTomasz Bujak 
 2023-09-18Grzegorz CeteraCzłonek ZarząduGrzegorz Cetera 
 2023-09-18Dominika Wiesiołek-PicykCzłonek ZarząduDominika Wiesiołek-Picyk 
 
   

Załączniki

Inne komunikaty