Trwa ładowanie...
Notowania
ULTGAMES: strona spółki
18.09.2023, 18:21

ULG Rejestracja zmiany Statutu ULTIMATE GAMES S.A.

Zarząd ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 18.09.2023 roku dokonał rejestracji zmiany Statutu Spółki w zakresie przyjętym uchwałą nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki.
Jednocześnie Spółka przekazuje w załączeniu treść zmienionych postanowień Statutu oraz tekst jednolity uwzględniający zmiany. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757 z późn. zm.)

Załączniki

Inne komunikaty