Trwa ładowanie...
Notowania
ANSWEAR: strona spółki
18.09.2023, 19:20

ANR Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Answear.com na dzień 16 października 2023 r.

Zarząd Answear.com S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarzy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000816066, działając na podstawie art. 398, 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 KSH, zwołuje na dzień 16 października 2023 roku, na godzinę 13:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki, pod adresem: Aleja Pokoju 18, 31 – 564 Kraków („Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”).
Proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla członków Zarządu, kluczowych członków kadry menedżerskiej, pracowników i współpracowników Spółki. 6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii L z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki serii L i praw do tych akcji (PDA) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 9. Zamknięcie obrad. Pełne informacje oraz dokumentacja związana z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://answear.com/relacje-inwestorskie/ir/wza. Załączniki: • Pełna treść ogłoszenia o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, • Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, • Opinia Zarządu Spółki w przedmiocie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru nowych akcji w całości lub w części, oraz w sprawie proponowanej ceny emisyjnej tych akcji, • Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru akcji serii L Spółki oraz zasady i sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii L.

Załączniki

Inne komunikaty