Trwa ładowanie...
Notowania
PGFGROUP: strona spółki
18.09.2023, 21:08

PGV QS 1/2023: formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport kwartalny QS1/2023  
           (kwartał)(rok)  
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
     (rodzaj emitenta)    
 
 za1kwartał roku obrotowego 2023obejmujący okresod 2023-01-01 do 2023-03-31  
 zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF  
        w walucie     
 
       data przekazania:2023-09-18    
 
 
  POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA Usługi inne (uin)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  65-119 Zielona Góra  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Sulechowska 4 a  
  (ulica) (numer)  
  +48 601 783 164    
  (telefon)  (fax)  
  sekretariat@gkpgf.pl www.gkpgf.pl  
  (e-mail)  (www)  
  9290093806 006104350  
  (NIP)  (REGON)  


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-311 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-311 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 
 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług199 100-42 357- 
 Zysk /Strata z działalności operacyjnej9 059-1901 927-41 
 Zysk/Strata brutto19 245-127 5844 094-27 454 
 Zys/Strata netto2 506-103 527533-22 277 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej31 535-2286 709-49 
 Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej-18 338 -3 901  
 Przepływy pieniężne z działalności finansowej-1 031235-21951 
 Przepływy pieniężne netto razem-4 5737-9732 
 Aktywa razem207 998195 54244 48741 694 
 Zobowiązania długoterminowe37 95020 8918 1174 454 
 Zobowiązania krótkoterminowe37 24245 7207 9659 749 
 Kapitał własny132 806128 93128 40527 491 
 Kapitał zakładowy87 66887 66818 75118 693 
 Liczba akcji (w szt.)87 667 92587 667 92587 667 92587 667 925 
 Zysk /Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)0,03-1,180,01-0,25 
 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur)1,521,470,330,31 
 
 <html> <head> </head> <body> <p> <font face="Times New Roman">Poszczeg&#243;lne pozycje aktyw&#243;w i pasyw&#243;w skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji fiansowej zosta&#322;y przeliczone wed&#322;ug kursu &#347;redniego obowi&#261;zuj&#261;cego na dzie&#324; 31 marca 2023r. og&#322;oszonego przez Narodowy Bank Polski dla EUR, czyli 4,6755 z&#322; oraz odpowiednio wed&#322;ug kursu 4,6899 z&#322; za 1 EUR obowi&#261;zuj&#261;cego na dzie&#324; 31 grudnia 2022r.</font><br>Poszczeg&#243;lne pozycje skonsolidowanego sprawozdania z ca&#322;kowitych dochod&#243;w oraz sprawozdania ze skonsolidowanych przep&#322;yw&#243;w pieni&#281;&#380;nych zosta&#322;y przeliczone wg kursu stanowi&#261;cego &#347;redni&#261; arytmetyczn&#261; &#347;rednich kurs&#243;w og&#322;oszonych przez Narodowy Bank Polski dla EUR obowi&#261;zuj&#261;cych na ostatni dzie&#324; poszczeg&#243;lnych miesi&#281;cy danego okresu i wynosz&#261;cego 4,7005 z&#322; za 1 EUR oraz odpowiednio wed&#322;ug kursu 4,6472 z&#322; za 1 EUR dla analogicznego okresu 2022 roku. </p> </body> </html> 
 
 Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
   
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 PGF_SSF_31_03_2023 (1).pdfskonsolidowane sprawozdanie finansowe PGF za I kwartał 2023r. 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2023-09-18Wiktor NiedzielaWiceprezes ZarząduWiktor Niedziela 
 
   

Załączniki

Inne komunikaty