Trwa ładowanie...
Notowania

BCX SA-P /2023: formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
    Raport półroczny SA-P2023     
 
 (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.) 
 (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową lub dla emitentów papierów wartościowych będących alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi) 
 
Za półrocze bieżącego roku obrotowego2023obejmujące okresod 2023-01-01 do 2023-06-30 
 oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego2022obejmujące okresod 2022-01-01 do 2022-06-30 
 
       data przekazania:2023-09-18    
 
 
  BIOCELTIX SPOŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  BIOCELTIX S.A.    
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  51-317 Wrocław  
  (kod pocztowy)(miejscowość)  
  Bierutowska 57-59 bIII  
  (ulica) (numer)  
  +48 71 880 87 71 +48 71 734 55 09  
  (telefon) (fax)  
 
  (e-mail) (www)  
  899-27-94-360 364963245  
  (NIP) (REGON)  
 4Audyt Sp. z o.o., ul. Kochanowskiego 24/1, 60-846 Poznań 
 (firma audytorska)          
 Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe):      
 TRUERaport firmy audytorskiej z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego/ półrocznego sprawozdania finansowego albo 
 FALSESprawozdanie firmy audytorskiej z badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego 
 FALSEStanowisko organu zarządzającego wraz z opinią oraganu nadzorującego odnoszące sie do zastrzeżeń wyrażonych przez firmę audytorską w raporcie z przeglądu lub odmowy wydania raportu z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego  
 FALSEStanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do wydanego przez firmę audytorską sprawozdania z badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego zawierającego opinię z zastrzeżeniami, opinię negatywną lub odmowę wyrażenia opinii  
 TRUEOświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego 
 TRUEPółroczne sprawozdanie finansowe TRUEw wersji skróconejFALSEw wersji pełnej 
  TRUEBilansTRUERachunek przepływów pieniężnych 
        FALSEDodatkowe wymogi dla emitentów będących ASI  
  TRUERachunek zysków i stratTRUEInformacja dodatkowa  
  TRUEZestawienie zmian w kapitale własnym     
 TRUESprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta) 


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR 
 półrocze / 2023półrocze / 2022półrocze / 2023półrocze / 2022 
 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów     
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej-6 392-3 293-1 386-709 
 Zysk (strata) brutto-6 365-3 320-1 380-715 
 Zysk (strata) netto-6 401-3 297-1 388-710 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-7 666-3 163-1 662-681 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-359-325-78-70 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej20 589-1164 463-25 
 Przepływy pieniężne netto, razem12 564-3 6052 724-776 
 Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)19 3724 7524 3531 015 
 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)1 6192 050364438 
 Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)1261202826 
 Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)1 130789254168 
 Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)17 7532 7023 989577 
 Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)3983298970 
 Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)3 979 4683 286 7893 979 4683 286 789 
 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)-1,73-1,00-0,37-0,22 
 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)-1,73-1,00-0,37-0,22 
 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)4,460,821,000,18 
 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)4,300,790,970,17 
 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,000,000,00 
 
   
 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
        
   
 
 PlikOpis 

RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ
 
 RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
    
   
 
 PlikOpis 
 20230918_BIOCELTIX_PSF 2023_PSR_Raport_4Audyt_z_Przeglądu.pdfRaport 4Audyt Sp. z o.o. z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego Bioceltix S.A. za okres zakończony 30.06.2023 r. 

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
 
 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
    
   
 
 PlikOpis 
 20230918_Bioceltix_Raport_Półroczny_Bioceltix_IH_2023_Oświadczenie_Zarządu.pdfOświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego Bioceltix S.A. za I półrocze 2023 r. 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2023-09-18Łukasz BzdzionPrezes Zarządu  
 2023-09-18Paweł WielgusCzłonek Zarządu  
 
   

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
 
 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) 
 
   
 
 PlikOpis 
 20230918_Bioceltix_Raport_Półroczny_Bioceltix_IH_2023.pdfRaport półroczny Bioceltix S.A. za I półrocze 2023 r. zawierający Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie 01.01.2023 - 30.06.2023 

Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2023-09-27
BCX Informacje o transakcjach uzyskane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
58,40
0,00
2023-09-27
BCX Zawiadomienie akcjonariuszy o wyniku ofert publicznych akcji Spółki prowadzonych w trybie przyspieszonego budowania księgi popytu
58,40
0,00
2023-09-25
BCX Wyniki końcowe weterynaryjnego badania klinicznego dotyczącego potwierdzenia skuteczności i bezpieczeństwa produktu BCX-CM-J
64,20
0,00
2023-09-22
BCX Korekta raportu bieżącego Spółki nr 52/2023 z dnia 21 września 2023 r.
66,00
-2,12
2023-09-21
BCX Zgoda Rady Nadzorczej na sprzedaż przez członków Zarządu akcji stanowiących 2,6% w kapitale zakładowym Spółki
66,00
0,00
2023-09-20
BCX Deklaracja woli zawarcia przez Kvarko Group ASI sp. z o.o. umowy lock-up w odniesieniu do akcji Spółki
69,80
0,00
2023-09-19
BCX Zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze sprzedaży akcji Spółki w ramach ofert publicznych w trybie przyspieszonego budowania księgi popytu. Zwolnienie akcjonariuszy ze zobowiązań lock-up na potrzeby ww. transakcji. Przedłużenie zobowiązań lock-up w odniesieniu do pozostałych akcji Spółki posiadanych przez akcjonariuszy
80,00
0,00
2023-09-18
BCX SA-P /2023: formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
80,00
0,00
2023-08-10
BCX Rejestracja akcji serii L w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
67,40
+0,89
2023-07-12
BCX Wstępne wyniki weterynaryjnego badania klinicznego dotyczącego potwierdzenia skuteczności i bezpieczeństwa produktu BCX-CM-J
71,20
0,00