Trwa ładowanie...
Notowania
PULAWY: strona spółki
18.09.2023, 22:44

ZAP Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za II kwartał 2023 roku oraz za I półrocze 2023 roku.

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. („Emitent”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za II kwartał 2023 roku oraz za I półrocze 2023 roku.
Komentarz do wyników II kwartału 2023 roku W II kwartale 2023 roku Grupa Kapitałowa Emitenta uzyskała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 1 166 mln zł, wynik EBITDA na poziomie minus 162 mln zł i marżę EBITDA na poziomie minus 13,9%. Drugi kwartał 2023 roku to wciąż niekorzystne globalne warunki makroekonomiczne skutkujące niskim popytem na rynkach produktów Grupy Kapitałowej Emitenta jak również na rynkach dalszego ich przetwórstwa. Niski popyt skutkował dodatkową presją na obniżanie cen produktów oraz spadkiem wolumenów sprzedaży, a w konsekwencji również spadkiem produkcji we wszystkich kluczowych segmentach działalności Grupy Kapitałowej Emitenta. Raportowany kwartał to również okres relatywnie wysokich kosztów surowców i mediów energetycznych, negatywnie wpływających na poziom uzyskiwanych marż. Ceny gazu ziemnego, podlegając wahaniom, pozostawały w trendzie spadkowym. Presję spadkową cen wspierały: wysoki poziom zapasów, większa moc generowana przez OZE, utrzymujące się solidne dostawy LNG do Europy, a także korzystne warunki pogodowe i obniżka cen węgla. Pozytywnie na wyniki II kwartału 2023 roku Emitenta wpłynęła sprzedaż zakupionych na rynku we wcześniejszych okresach uprawnień do emisji CO2 („Jednostki EUA”). Sprzedaż dotyczyła nadwyżki Jednostek EUA, wynikającej z niższych poziomów produkcji i pozostałej po rozliczeniu emisji CO2 za 2022 rok. Łączny dodatni wpływ tych transakcji na wynik EBIT i EBITDA Grupy Kapitałowej Emitenta w analizowanym okresie wyniósł 182,2 mln zł. Najważniejsze czynniki mające wpływ na wyniki II kwartału 2023 roku w kluczowych segmentach: Segment Agro W II kwartale 2023 roku, ze względu na relatywnie niski popyt, sprzedaż nawozów ogółem w ujęciu wolumenowym była niższa o 23,9% r/r. Koniunktura w polskim rolnictwie była niekorzystna, a ceny zbóż na krajowym rynku znajdowały się w trendzie spadkowym. Do dnia 17 czerwca 2023 roku obowiązywało zawieszenie ceł Unii Europejskiej na mocznik i amoniak. Obserwowano zwiększony import nawozów na europejski i krajowy rynek. Ceny gazu ziemnego, kluczowego surowca do produkcji nawozów, znajdowały się w trendzie spadkowym. Notowania spot dla indeksu TTF w II kwartale 2023 roku kształtowały się na poziomie 35 EUR/MWh i były niższe o 63% r/r, co wraz z sytuacją na rynku rolnym oraz relacją popytowo-podażową na rynku nawozowym, powodowało spadek popytu i presję na spadek cen nawozów. Z uwagi na słaby popyt Emitent w raportowanym kwartale dostosowywał produkcję własnych instalacji do bieżącej sytuacji popytowo-podażowej na rynku europejskim. W II kwartale 2023 roku uruchomiono proces produkcji na instalacjach – Melamina II oraz Melamina III. Produkcja nawozów azotowych w II kwartale 2023 roku była niższa o 52,6% r/r, a produkcja mocznika była niższa o 75,5% r/r. W przypadku nawozów wieloskładnikowych spadek produkcji wyniósł 13,6% r/r. Wypracowana w II kwartale 2023 roku marża EBITDA Segmentu Agro ukształtowała się na poziomie minus 42,4%. Segment Tworzywa W Segmencie Tworzywa w II kwartale 2023 roku obserwowana była obniżona aktywność zakupowa w kluczowych dla segmentu sektorach gospodarczych - budowlanym i meblarskim. Zastosowania motoryzacyjne, mimo wzrostu produkcji w tym sektorze i rosnącej sprzedaży nowych samochodów w UE, nie skutkowały zwiększonymi zamówieniami, a tym bardziej nie zdołały podnieść ogólnego popytu na główny produkt segmentu, tj. kaprolaktam. Ze względu na sytuację popytowo-podażową, produkcja kaprolaktamu pozostaje nadal wstrzymana. Szacunkowe wyniki wypracowane w I półroczu 2023 roku W I półroczu 2023 roku Grupa Kapitałowa Emitenta uzyskała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 2 395 mln zł, wynik EBITDA na poziomie minus 415 mln zł i marżę EBITDA na poziomie minus 17,4%. Zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie półrocznym za I półrocze 2023 roku, którego publikacja została zaplanowana na dzień 27 września 2023 roku. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1z późn. zm.).

Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2023-09-26
ZAP Informacja dotycząca inwestycji „Budowa Bloku Energetycznego w oparciu o paliwo węglowe”.
70,80
0,00
2023-09-18
ZAP Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za II kwartał 2023 roku oraz za I półrocze 2023 roku.
71,20
0,00
2023-09-12
ZAP Informacja o wstępnych skonsolidowanych wolumenach produkcyjnych Grupy Kapitałowej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w sierpniu 2023 roku.
72,00
-2,22
2023-08-23
ZAP Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2023 roku.
75,00
0,00
2023-08-10
ZAP Informacja o wstępnych skonsolidowanych wolumenach produkcyjnych Grupy Kapitałowej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w lipcu 2023 roku.
73,40
+2,18
2023-07-14
ZAP Informacja dot. umowy o kompleksową realizację inwestycji pn. „Budowa Bloku Energetycznego w oparciu o paliwo węglowe”
75,60
+0,79
2023-07-10
ZAP Informacja o wstępnych skonsolidowanych wolumenach produkcyjnych Grupy Kapitałowej Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w czerwcu 2023 roku.
76,40
-0,79
2023-06-28
ZAP Informacja o wpływie sprzedaży uprawnień do emisji CO2 na wyniki finansowe Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
73,00
+0,82
2023-06-26
ZAP Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w dniu 26 czerwca 2023 roku.
72,60
+0,83
2023-06-26
ZAP Uchwały będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w dniu 26 czerwca 2023 roku.
72,60
+0,83