Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

PXM Zawarcie istotnej umowy przez konsorcjum Emitenta.

Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym została zawarta umowa („Umowa”) pomiędzy Orlen Południe S.A. z siedzibą w Trzebini („Zamawiający”) a konsorcjum („Wykonawca”, „Konsorcjum”), w skład którego wchodzą: Spółka (jako lider Konsorcjum) oraz AB Industry S.A. z siedzibą w Macierzyszu (jako partner Konsorcjum). Przedmiotem Umowy jest zaprojektowanie, zapewnienie dostaw oraz budowa w systemie „pod klucz”, rozruch, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji tłoczni z ekstrakcją o wydajności 200 tys. ton oleju rocznie, a także magazynów rzepaku, oleju i śruty wraz z obiektami towarzyszącymi i niezbędną infrastrukturą kolejową i drogową w Kętrzynie („Zadanie”). Przewidziany w Umowie okres na realizację Zadania wynosi 33 miesiące od jej wejścia w życie. Wynagrodzenie za wykonanie Zadania jest zryczałtowane i wynosi 547,2 mln PLN netto oraz 32,3 mln EUR netto (łącznie „Wynagrodzenie”), z czego na Spółkę przypadnie 386,2 mln PLN netto oraz 32,3 mln EUR netto. Płatność Wynagrodzenia będzie następowała częściami, po zrealizowaniu i odbiorze kolejnych etapów Zadania zgodnie z harmonogramem przewidzianym Umową. Umowa przewiduje wypłacenie Wykonawcy zaliczki („Zaliczka”) w wysokości do 10% Wynagrodzenia. Na mocy postanowień Umowy, Wykonawca udzieli Zamawiającemu na przedmiot Umowy gwarancji jakości, wynoszącej: (i) 24 miesiące - na urządzenia oraz utrzymanie gwarantowanych parametrów, (ii) 36 miesięcy - na roboty budowlane, prace montażowe i dokumentację, (iii) 60 miesięcy – na zabezpieczenia antykorozyjne i powłoki chemoodporne. W okolicznościach określonych w Umowie, czas trwania gwarancji może zostać przedłużony, jednakże nie przekroczy on w poszczególnych przypadkach dwukrotności okresu przewidzianego dla stosownej grupy. Celem pokrycia ewentualnych roszczeń Zamawiającego, Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 7% Wynagrodzenia w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, z możliwością zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w całości lub w części w formie pieniężnej. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w okresie gwarancyjnym stanowić będą: (i) zabezpieczenie w wysokości 5% Wynagrodzenia, obowiązujące przez 37 miesięcy od daty podpisania protokołu przekazania przedmiotu Umowy do eksploatacji, (ii) zabezpieczenie w wysokości 1% Wynagrodzenia obowiązujące przez 61 miesięcy od daty podpisania protokołu przekazania przedmiotu Umowy do eksploatacji. Zabezpieczenie zwrotu Zaliczki zostanie ustanowione w kwocie odpowiadającej Zaliczce powiększonej o należny podatek VAT i będzie ulegać stosownemu zmniejszaniu w miarę rozliczania Zaliczki w trakcie realizacji Umowy. W Umowie przewidziano kary umowne m.in. za niedotrzymanie terminów realizacji etapów i zakończenia przedmiotu Umowy, za odstępstwa od określonych parametrów instalacji przedmiotu Umowy. Umowa przewiduje limitację kar umownych, łączna suma kar umownych nałożonych na Wykonawcę ze wszystkich tytułów przewidzianych w Umowie, nie może przekroczyć 25% Wynagrodzenia. W przypadku, gdy kary umowne nie pokryją poniesionych przez stronę szkód, ma ona prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego przewyższającego zastrzeżone kary umowne. Maksymalna odpowiedzialność stron z tytułu wykonania lub nienależytego wykonania Umowy oraz z tytułu jakichkolwiek innych podstaw prawnych związanych z Umową, została ograniczona do wysokości 100% Wynagrodzenia, a żadna ze stron Umowy nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkody pośrednie, szkody wynikowe, utratę zysku, utracone korzyści. Ograniczanie odpowiedzialności opisane w zdaniu poprzednim nie ma zastosowania w odniesieniu do Wykonawcy w przypadkach winy umyślnej, rażącego niedbalstwa, odpowiedzialności deliktowej, odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej, naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa bądź naruszenia zasad komunikacji wewnętrznej. Umowa przewiduje możliwość w określonych przypadkach odstąpienia od niej przez Zamawiającego.

Inne komunikaty