Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
IMAGEPWR: strona spółki
20.11.2023, 17:09

IPW Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii F

Zarząd Image Power S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 20 listopada 2023 r., w związku z prowadzoną ofertę publiczną nie więcej niż 274.100 (słownie: dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące sto) akcji zwykłych na okaziciela serii F (dalej: Akcje Oferowane), Zarząd Spółki ustalił cenę emisyjną Akcji Oferowanych na kwotę 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) za jedną akcję.
Zarząd Spółki został upoważniony do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Oferowanych na podstawie § 4 ust. 2 pkt 1) Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 listopada 2023 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, dematerializacji akcji w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, wprowadzenia akcji nowej emisji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu oraz zmiany Statutu Spółki. W związku z ustaleniem ceny emisyjnej Akcji Oferowanych Emitent opublikował Suplement nr 1 do Dokumentu Ofertowego sporządzonego na podstawie art. 37a ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o publikacji którego Emitent informował raportem ESPI nr 21/2023 z dnia 15 listopada 2023 roku.

Inne komunikaty