Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
TSGAMES: strona spółki
20.11.2023, 17:01

TEN Utworzenie odpisów aktualizujących wartość posiadanych aktywów

Zarząd Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 20 listopada 2023 roku, po analizie końcoworocznych testów na utratę wartości aktywów, zdecydował o utworzeniu odpisów aktualizujących wartość posiadanych aktywów.
W sprawozdaniu skonsolidowanym odpis dotyczy wartości firmy wynikającej z nabycia spółki Rortos S.r.l. i wynosi 9,4 mln EUR [koszt]. Jednocześnie, wraz z aktualizacją prognoz finansowych nabytej spółki, zmianie uległa szacowana kwota do wypłaty w postaci płatności earnout. Spadek zobowiązania w stosunku do wartości poprzednio prezentowanej w sprawozdaniu został oszacowany na 4,5 mln EUR [przychód]. Powyższe działania łącznie będą skutkowały obniżeniem w czwartym kwartale 2023 roku wyniku Grupy o 4,9 mln EUR. W sprawozdaniu jednostkowym odpis dotyczy wartości nabytych udziałów spółki Rortos S.r.l. i wynosi 11,6 mln EUR [koszt]. Jednocześnie, wraz z aktualizacją prognoz finansowych nabytej spółki, zmianie uległa szacowana kwota do wypłaty w postaci płatności earnout. Spadek zobowiązania w stosunku do wartości poprzednio prezentowanej w sprawozdaniu został oszacowany na 4,5 mln EUR [przychód]. Powyższe działania łącznie będą skutkowały obniżeniem w czwartym kwartale 2023 roku wyniku Jednostki Dominującej o 7,1 mln EUR. Jednocześnie Zarząd zaznacza, że ostateczna kwota odpisów może ulec zmianie zarówno z uwagi na wystąpienie nieprzewidzianych wydarzeń do końca 2023 roku, ale także w trakcie prac nad końcoworocznym sprawozdaniem mogą zostać uwzględnione dodatkowe czynniki wpływające na model finansowy nabytej spółki. Ostateczna kwota odpisu, a tym samym wpływ na wynik zarówno skonsolidowany jak i jednostkowy, zostanie podana w sprawozdaniach rocznych publikowanych zwyczajowo na przełomie marca i kwietnia kolejnego roku. Zarząd pragnie podkreślić, że zaksięgowanie powyższego odpisu ma stricte charakter niegotówkowy i w opinii Zarządu nie wpływa na prowadzenie biznesu i nie oznacza w żaden sposób zmiany strategii. Odpis wynika z konieczności reestymacji modelu finansowego na kolejne lata, co w branży growej charakteryzuje się bardzo dużą niepewnością, stąd Grupa założyła bardzo konserwatywny model rozwoju włoskiej spółki. Rortos S.r.l posiada w swoim portfolio 3 duże gry, które generują bieżące przepływy pieniężne oraz kilka mniejszych projektów. Główne gry to Real Flight Simulator, Airline Commander oraz Wings of Heroes. Poziom przepływów gotówkowych w dwóch pierwszych tytułach jest stosunkowo stały na przestrzeni ostatnich lat i stanowi główne źródło utrzymania studia. Najnowsza produkcja, tj. gra Wings of Heroes, jest w fazie intensywnej przebudowy, pracuje nad nią zespół wybitnych specjalistów zarówno z Polski jak i Włoch, a istotna poprawa parametrów gry wydaje się być perspektywą czasu. Pierwotne modele służące do rozpoznania nabycia spółki opierały się na stabilnych przepływach dla gier Real Flight Simulator oraz Airline Commander, co faktycznie ma miejsce, oraz na istotnym wpływie na wyniki nowego tytułu już w 2023 i 2024 roku. Mając na uwadze specyfikę branży, ten model jest obarczony w sposób oczywisty olbrzymią niepewnością. Dziś Zarząd Jednostki Dominującej uważa, że dalsza realizacja planów Rortos i wzrost wartości Wings of Heroes są możliwe, ale ich tempo jest wolniejsze i wynika ze specyfiki rozwoju produktów F2P. Chcąc jednak jak najwierniej oddać stan aktywów Grupy, Zarząd podjął decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość posiadanych aktywów zgodnie z MSR 36.

Inne komunikaty