Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
TSGAMES: strona spółki
20.11.2023, 17:05

TEN Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ten Square Games S.A.

Zarząd Ten Square Games Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu adres: ul. Traugutta 45, 50-416 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000704863, REGON: 021744780, NIP: 8982196752 „Spółka”, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402¹ i art. 402² ustawy – Kodeks spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 19 grudnia 2023 r., na godzinę 12.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu pod adresem: Traugutta 45.
W załączeniu Zarząd przedstawia pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz treść projektów uchwał wraz z formularzami na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Dokumentacja związana z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy Spółki dostępna jest również na stronie internetowej Spółki pod adresem https://tensquaregames.com/pl/inwestorzy/walne-zgromadzenia/.

Załączniki

Inne komunikaty